Dérer v koaličních vládách řadu ministerských funkcí.

Dérer v koaličních vládách řadu ministerských funkcí. V roce 1920 byl ministrem pro správu Slovenska, v letech 1921-1922 a pak ještě v roce 1926 ministrem pro sjednocení zákonů a organizační zprávy. Pět let, v letech 1929-1934, byl ministrem školství a od roku 1934 až do září 1938 byl ve funkci ministra spravedlnosti. Výpočtem zastávaných ministerských funkcí i délkou jejich trvání tak patřil spolu s Milanem Hodžou k nejvytíženějším Slovenské politikům.

V současnosti se zmiňuje jako mimořádně významná a obecně přínosná především jeho činnost ve školství. Reformní kroky, které realizoval ministr Dérer, pozvedli na vysokou a mezinárodně oceňovanou úroveň především střední školství. Pro Dérerove školní reformy nebyly charakteristické náhle a jednorázové akty, ale vyplývaly z přesvědčení, že odpovědná školní politika musí vycházet ze soustavného a permanentního zlepšování stávajícího stavu. Množství diskusí, do kterých se zapojovali tak uznávaní odborníci, jakož i učitelé z praxe, přispívalo k tomu, že se všechny reformní snahy staly spojitým a pozvolným procesem, který školy v jejich každodenní práci nijak neznepokojuje. Mimořádně významné přitom bylo, že s takto realizovanými reformními kroky se plně ztotožnili především učitelé, kteří se zcela oprávněně cítili být nejen realizátory, ale i iniciátory všech změn.

Politicky zůstával Ivan Dérer po celý svůj život přesvědčeným Čechoslovák. To ale v některých případech (jako například v roce 1931 při jeho rozhodování o nových pravidlech spisovné slovenštiny souběžného ji více s češtinou) vyvolávalo jistou nelibost. Skutečnost, že tato pravidla důrazně odmítla například Matice slovenská, toho byl názorným dokladem. Po 14. březnu 1939 nebyl už Ivan Dérer na Slovensku vítanou osobou. Jeho jméno bylo vymazáno z rejstříku Slovenské advokátů, byl mu zabaven bratislavský byt a bylo mu odepřeno i slovenské občanství. Po celou dobu války žil tedy v Praze, kde byl v roce 1944 zatčen za protinacistický odboj. Po válce se znovu vrátil do významných funkcí. Stal se předsedou Nejvyššího soudu v Brně. Jak přesvědčen sociální demokrat však nesouhlasil se sloučením sociální demokracie s komunistickou stranou, což předznamenalo jeho dochody z veřejného života. V letech 1954-1955 byl dokonce na základě politického procesu vězněn. Posledním veřejným vystoupením tehdy již 84-letého Ivana Dérera byl jeho projev k nově vytvářenému federativního uspořádání státu. V něm se opět vyznal ze svého celoživotního přesvědčení o správnosti masarykovské koncepce společného státu Čechů a Slováků. O necelých pět let později – 10. 3. 1973 – Ivan Dérer zemřel. To, co dosáhl ve svém úsilí o rozvoj a kvalitu československého předválečného školství, však patří dodnes k nejlepším tradicím tak českého i slovenského školství. V mnoha konkrétních a aktuálních skutečnostech jsou inspirativní myšlenky Dérerových školských reforem stále čitelné a živé.

FRANTIŠEK Morkes

Je možné snížit produkci skleníkových plynů?

Světové klima podléhá změnám. Vyskytují se časté změny počasí, teploty, které dosahují dlouhodobé rekordy, tropické bouře, tornáda. Hladina moří se každoročně zvyšuje v důsledku tání ledovců. Pokud se neprovedou nezbytná opatření, na konci století budou hladiny moří vyšší o jeden až dva metry. To způsobí, že bude zaplaveno poměrně rozsáhlé pobřežní území a pod hladinou moře zmizí některé ostrovní státy. Odborníci zabývající se touto problematikou připisují tyto změny produkci skleníkových plynů. Z hlediska lidské činnosti hlavním producentem těchto plynů je průmysl a doprava.

Doprava produkuje skleníkové plyny zejména ve výfukových plynech. Je známo, že pokud vozidlo spotřebuje 1 litr paliva, do ovzduší se dostane 2,5 kg kysličníku CO2. Tento plyn ekologové považují za nejdůležitější z hlediska vytváření skleníkového efektu. Výfukové plyny však nejsou tvořeny jen kysličníkem uhličitým, ale obsahují také oxidy dusíku NOx, neúplně spálený uhlík, CO, nespálené uhlovodíky HC, saze, formaldehydy, síru. Také tyto látky mají vliv na vznik skleníkového efektu a zároveň nepříznivě ovlivňují lidský organismus.

Fosilní paliva (uhlí, ropa), které se používají v tepelných elektrárnách a ve spalovacích motorech obsahují vždy určité množství síry. Jejich spalováním se síra uvolňuje do atmosféry ve formě oxidu siřičitého, SO2, jehož koncentrace je jedním z ukazatelů znečištěného ovzduší. Celodenní průměr koncentrace by neměl překročit 0,1 mg.m-3. Tento plyn dráždí oči, dýchací cesty, vstřebává se do krve. Dráždí hrtan, a vyvolává kašel. S vlhkostí umožňuje vznik kyseliny siřičité. Při vdechování může vyvolat bolest a tlak na prsou, vznik zánětu průdušek. Dlouhodobým působením mohou vyvolat chronický záněty horních a dolních cest dýchacích až alergii. Oxid siřičitý SO2 v ovzduší působí i na vegetaci. Zhoršuje fotosyntézu rostlin a zvyšuje kyselost dešťové vody.

Významnou složkou výfukových plynů jsou oxidy dusíku NOx. Pod tímto označením se schovává oxid dusný N2O, oxid dusnatý NO, oxid dusičitýNO2. Přestože dusík je považován za inertní plyn, při spalování fosilních paliv v motorech s vnitřním spalováním při vysokém tlaku a teplotě (okolo 1 350 ° C) a přebytku kyslíku, dochází k jeho oxidaci. Podle článku Melicherčíková, D. at all Chemický průmysl a životní prostředí, motor osobního automobilu při rychlosti jízdy 50 km.h-1 vyprodukuje 0,6 g NO na každý kilometr ujeté dráhy, při rychlosti 80 km.h-1 je to už 1 , 4 ga při rychlosti 120 km.h-1 až 3,9 g oxidu dusnatého NO. Oxid dusnatý, NO, spolu s ostatními oxidy dusíku, za působení slunečního záření, reaguje s ozónem, a tak se podílejí na snižování koncentrace stratosférického ozonu.

Oxid dusný, N2O, má, spolu s CO2, CH4, O3, významný podíl na vzniku skleníkového efektu. Oxid dusný, N2O produkují motory spalující benzín v režimu nízkých otáček a po studeném startu. Oxid dusný NO, podobně jako oxid uhelnatý CO má vyšší schopnost vázat se s hemoglobinem jako kyslík, což je podstatou jejich vysoké toxicity.

Oxid dusičitý NO2 působí na imunitní systém a způsobuje zvýšenou citlivost plic na alergeny.

Dlouhodobé působení vyšších koncentrací oxidů dusíku snižuje odolnost organizmu vůči infekcím a spolu s oxidem siřičitým SO2 přispívají ke vzniku chronických zánětů dýchacích cest.

Oxid uhelnatý CO vzniká při spalování fosilních paliv. Je to bezbarvý plyn. Váže se na hemoglobin 130-krát aktivnější než kyslík, přičemž vzniklá vazba je stabilnější než vytvoří hemoglobin s kyslíkem. Už při koncentraci 0,1% CO ve vdechovaném vzduchu, je blokováno 50% hemoglobinu.

Je možné snížit produkci výfukových plynů z motorových vozidel? Odpověď je jednoznačně ano. Tohoto cíle lze dosáhnout technickými opatření v podobě využívání moderních motorů, ale široký prostor je i v oblasti snižování spotřeby pohonných hmot pomocí techniky jízdy řidiče a volbou trasy. Správné poznání souvislostí, může umožnit výraznou úsporu pohonných hmot.

Řidiči ne vždy dokážou správně využít možnosti svého vozidla, přičemž volba vhodného rychlostního stupně může znamenat výraznou změnu spotřeby paliva. Pro srovnání jsme zvolili vozidlo Toyota Yaris, jehož okamžitá hmotnost byla 920 kg. Motor vozidla měl zdvihový objem 998 cm3 s výkonem 48 kW. Měření byly provedeny na válcové výkonové zkušebně MAHA 2000 LPS, která umožňuje nastavit odpor jízdy, a tak simulovat jízdu ustálenou rychlostí. Pro každou rychlost jízdy byl nastaven vždy stejný jízdní odpor. Díky tomu jsou spotřeby pro konkrétní rychlosti jízdy srovnatelné. Obr. 2 zobrazuje výsledky měření. Například pro rychlost jízdy

Je příčinou změny klimatu a globálního oteplování vysušování země?

Vysoušení země vs. sílící skleníkový efekt
Je příčinou změny klimatu a globálního oteplování vysušování země?

Je příčinou změny klimatu a globálního oteplování vysušování země?
Je příčinou změny klimatu a globálního oteplování vysušování země?

V souvislosti s příčinami globálního oteplování a klimatické změny jsou klimatologové v posledních letech vystaveni neutuchajícímu náporu otázek typu: „Je globální oteplování způsobené vysušováním země a odvodňováním vnitrozemí kontinentů?“, Případně: „Jak je možné, že i přes probíhajícímu oteplování se vyšší vrstvy atmosféry ochlazují? „. Častokrát jsou to právě studenti středních, případně vysokých škol, kteří [zdá se] ještě nevědí celkem posoudit, která teorie je správná a která je naopak zjevným nesmyslem.

Bohužel, v některých slovenská, ale i zahraničních médiích dostávají prostor i různé tzv. „Alternativní“ teorie nebo hypotézy, které však nerespektují nejen výstupy vědeckého výzkumu, ale i fundamentální fyzikální termodynamický zákon zemské atmosféry a radiační bilance klimatického systému. Mezi takové osoby patří i Ing. Michal Kravčík, který dlouhodobě popírá a ignoruje konzistentní odborný názor slovenské vědecké obce na problematiku příčin, projevů a důsledků změny klimatu. Výsledkem jeho dezinterpretaci je nakonec i to, že si, pravděpodobně účelově, zaměňuje příčinu s následkem. [Přesněji řečeno, mylně se domnívá, že oteplování klimatického systému je způsobeno ztrátou vody v zemi a vysušováním vnitrozemí kontinentů, tedy i poklesem obsahu vodní páry v atmosféře – přičemž vědecký výzkum a empirické měření dokazují pravý opak, a to, že rostoucí rozsah sucha je bezprostředním následkem vyšší teploty atmosféry a tedy i intenzivnějšího výparu ze zemského povrchu; následné rychlejší ohřívání suššího povrchu kontinentů funguje jako tzv. zpětná pozitivní vazba, která následně další oteplování jen urychluje; k růstu vlhkosti atmosféry se vyjadřujeme níže.].

proč k nejrychlejšímu oteplování dochází v oblastech Země
proč k nejrychlejšímu oteplování dochází v oblastech Země

Jen na okraj lze uvést, že hypotézou Ing. Kravčíka bychom jen sotva dokázali vysvětlit, proč k nejrychlejšímu oteplování dochází v oblastech Země, kde je vody (nebo sněhu) na zemském povrchu dostatek v průběhu celého roku: Arktida, severní až severovýchodní Sibiř, Grónsko a severní Kanada. Odborná hydrologická a klimatologická obec se k mylným interpretacím Ing. Kravčíka o vývoji klimatu a podstatě hydrologických procesů více či méně pravidelně vyjadřuje již více než 20 let. Jeden z oficiálních postojů je shrnut na stránce Ekolistu.cz

Evropský systém finančního dohledu

Evropský systém finančního dohledu (ESFS) je sítí, která se soustředí kolem tří evropských orgánů dohledu, Evropské rady pro systémová rizika (ESRB) a vnitrostátních orgánů dohledu. Jeho hlavním úkolem je zajišťovat konzistentní a náležitý finanční dohled v celé EU.

Evropský systém finančního dohledu
Evropský systém finančního dohledu

Se správou bytového domu souvisí řadu problémů

Jakožto evropský orgán bankovního dohledu spolupracuje ECB úzce s evropskými orgány dohledu, zejména s Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA).

ESFS zajišťuje jak makroobezřetnostní, tak mikroobezřetnostní dohled.

Makroobezřetnostní dohled
Makroobezřetnostní dohled se zaměřuje na finanční systém jako celek. Jeho hlavním cílem je předcházet rizikům pro finanční systém nebo tato rizika potlačovat.

Evropská rada pro systémová rizika
Evropská rada pro systémová rizika

Evropská rada pro systémová rizika
Evropská rada pro systémová rizika (ESRB) je odpovědná za makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem v EU. Ačkoli není ESRB součástí ECB, ke své činnosti využívá kanceláří ECB ve Frankfurtu nad Mohanem a ECB zajišťuje její sekretariát.

Klimatické změny způsobené skleníkovým efektem

Úkoly
Hlavní úkoly ESRB jsou:

shromažďovat a analyzovat relevantní informace s cílem identifikovat systémová rizika,
vydávat upozornění v případech, kdy systémová rizika budou považována za významná,
vydávat doporučení ohledně opatření na řešení identifikovaných rizik,
monitorovat následná opatření v návaznosti na upozornění a doporučení,
spolupracovat s evropskými orgány dohledu a koordinovat s nimi svou činnost.

Prezident ECB
Prezident ECB

Složení
Prezident ECB je také předsedou ESRB. V ESRB společně zasedají zástupci národních centrálních bank zemí EU a předsedové tří evropských orgánů dohledu.

Evropská rada pro systémová rizika

Mikroobezřetnostní dohled
Mikroobezřetnostní dohled se týká dohledu nad jednotlivými institucemi, jako jsou banky, pojišťovny nebo penzijní fondy.

Evropské orgány dohledu
Evropskými orgány dohledu jsou

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)
Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)
Úkoly
Evropské orgány dohledu usilují především o harmonizaci finančního dohledu v EU prostřednictvím přípravy jednotného souboru pravidel, který obsahuje obezřetnostní standardy pro jednotlivé finanční instituce. Evropské orgány dohledu pomáhají zajistit konzistentní uplatňování jednotného souboru pravidel v zájmu vytvoření stejných pravidel pro všechny. Jsou rovněž zmocněny k vyhodnocování rizik a slabých stránek finančního sektoru.

Složení
V čele každého z orgánů je předseda, který danou organizaci reprezentuje navenek. Operační rozhodnutí však přijímají jejich jednotlivé rady dohledu, které sestávají ze zástupců vnitrostátních orgánů dohledu jednotlivých zemí.

Společné orgány
Odvolací senát
Odvolací senát je nezávislým orgánem, který se zabývá odvoláními subjektů dotčených rozhodnutími těchto tří orgánů dohledu. Je složen ze šesti členů a šesti náhradníků, jež jmenují evropské orgány dohledu.

Společný výbor
Společný výbor evropských orgánů dohledu zajišťuje konzistentnost mezi odvětvími při přípravě a uplatňování jednotného souboru pravidel.

Zástupci každého ze tří evropských orgánů dohledu se účastní zasedání společného výboru, na kterých spolupracují a pravidelně si vyměňují informace.

Jak se provádí politika obezřetnosti na makroúrovni?

Snižování rizik systémového charakteru a jejich dopadu patří k základním článkem politiky obezřetnosti na makroúrovni. Samotný výkon politiky v sobě zahrnuje poměrně hodně oblastí. Nejdůležitější součástí výkonu politiky je aplikace legislativních nástrojů. V současnosti jsou to zejména kapitálové polštáře podle zákona o bankách č. 483/2001 Sb. a zpřísnit požadavky obezřetnostní bank na základě čl. 458 nařízení CRR. Jde o poměrně silnou formu reakce na existenci rizik. Výkon politiky však v sobě zahrnuje i jiné nástroje a přístupy.

Jak se provádí politika obezřetnosti na makroúrovni?
Jak se provádí politika obezřetnosti na makroúrovni?

V první řadě jde o aktivní komunikaci vůči veřejnosti prostřednictvím publikování zpráv a analýz. Součástí komunikace mohou být komentáře, hodnocení nebo doporučení pro finanční sektor. Pod výkon politiky můžeme zařadit i přímou komunikaci s finančními institucemi s cílem ovlivnit jejich chování. Samostatným výkonem politiky jsou podněty k výkonu dohledu na místě nebo na dálku, které mají reagovat na zjištěné skutečnosti, popřípadě podněty na změny v regulaci. Interní reakcí mohou také být změny v modelech na kvantifikaci rizik. Jako reakci na určité trendy nebo rizika může NBS přistoupit i k zavedení nových vykazovacích povinností pro finanční instituce.

Některé nástroje, např. proticyklický kapitálový polštář, vyžadují čtvrtletní přehodnocení. NBS proto bude primárně rozhodovat o výkonu politiky obezřetnosti na makroúrovni na čtvrtletní bázi a v případě potřeby i častěji.

Jaká je úloha politiky obezřetnosti na makroúrovni?

Dohled nad finančním trhem se zaměřuje na stabilitu individuálních finančních institucí a vystavení individuálních finančních subjektů vůči jednotlivým rizikům. Finanční krize z minulých let však ukázala, že takové úzké zaměření dohledu nad finančním trhem nepostačuje k zajištění finanční stability. Proto se vytvořila nová politika s cílem zajistit finanční stabilitu finančního systému jako celku.

Jaká je úloha politiky obezřetnosti na makroúrovni?
Jaká je úloha politiky obezřetnosti na makroúrovni?

Úkolem politiky obezřetnosti na makroúrovni je identifikovat, monitorovat a zmírňovat systémová rizika pro finanční systém. Právě povinnost rizika zmírňovat dělá oblast obezřetnostního dohledu na makroúrovni politikou, neboť dosud byla tato oblast zaměřena zejména na monitorování a identifikaci rizik.

Co je to finanční stabilita?

 

Finanční stabilita je stav finančního sektoru, při kterém je finanční sektor jako celek schopen plynule plnit své základní funkce i při výraznějších negativních šocích, ať už v externím nebo domácím ekonomickém a finančním prostředí. Stabilita finančního sektoru je přitom vnímána jako nezbytný předpoklad pro zdravé fungování reálné ekonomiky a chování finančního sektoru by nemělo prohlubovat ekonomický cyklus. Národní banka Slovenska přispívá ke stabilitě finančního systému jako celku, přičemž za tímto účelem vykonává především dohled nad finančním trhem.

Co je to finanční stabilita?
Co je to finanční stabilita?

Pro finanční stabilitu je nezbytné finanční zdraví a dobře fungující vnitřní procesy ve finančních institucích. Zároveň však na finanční stabilitu významně ovlivňují i ostatní účastníci finančního trhu – nefinanční společnosti, domácnosti a vláda a legislativní a regulační prostředí. Proto za důležitou součást přispívání k finanční stabilitě považuje národní banka i pravidelné informování veřejnosti o stabilitě finančního sektoru a trendech, které mohou stabilitu ohrožovat. Za tímto účelem národní banka publikuje dvakrát ročně Zprávu o finanční stabilitě, která se primárně

Vývoj a funkce peněz

Vývoj doklady výměnného obchodu, zboží výměna, drahé kovy, mince, bankovky, bezhotovostní platební styk. Funkce peníze jako prostředek směny (peníze umožňují výměnu zboží, bez nich by lidé neustále hledali někoho na výměnný obchod) peníze jako zúčtovací jednotka (zavedení peněz do ekonomiky umožňuje vyjádřit cenu jednotlivých druhů zboží v penězích) peníze jako uchovatel hodnoty

Vývoj a funkce peněz
Vývoj a funkce peněz

Bankovní soustava:
1. stupeň: Národní banka Slovenska (působí jako centrální banka)
2. stupeň: Obchodní banky (vykonávají obchodní činnost)

NBS:
– nezávislá centrální banka SR, banka bank, banka státu, emisní banka,
– PO se sídlem v Bratislavě, nezapisuje se do OR,
– Postavení v majetkoprávních vztazích při nakládání s vlastním majetkem – jako podnikatel, ale není komerčně orientovaná,
– Postavení při vydávání obecně závazných právních norem a předpisů jako ministerstva a jiné orgány státní správy

Vývoj a funkce peněz
Vývoj a funkce peněz

NBS určuje obchodním bankám:
1. povinné bankovní rezervy
2. maximálně úroky z úvěrů
3. minimálně úroky z vkladů
Hlavní cíl NBS Slovenska – udržování měnové stability.

Další funkce NBS:
vydává bankovky a mince (včetně pamětních bankovek a mincí), řídí, koordinuje a zajišťuje platební styk a zúčtování dat platebního styku, vykonává dohled nad fungováním bankovního systému a nad prováděním bankovních činností, další činnosti:

– vystupuje jako pokladna státního rozpočtu (banka státu),
– řídí devizové hospodářství státu, hosp. ve vztahu k zahraničí
– spravuje devizové rezervy, řídí mezinárodní platební styk
– emituje státní cenné papíry (obligace, peněžní poukázky)
– zastupuje ČR v měnové oblasti

Obchodní banky:
banka:

PO, založený jako a. s .. O udělení bankovního povolení rozhoduje NBS, v některých po dohodě s ministerstvem financí SR; ZI: minimálně 500 milionů Kč pouze v peněžní formě; Základní činnosti banky: přijímání vkladů a poskytování úvěrů; Základní činnosti: vklad, úvěr, Další činnosti:

– platební styk a zúčtování,
– investice do CP na vlastní účet,
– obchodování na vlastní
– na účet klienta s fin. nástroji peněžního a kapitálového trhu,
– směnárenská činnost, – vydávání a správa platebních prostředků
– finanční leasing,
– provádění hypotečních obchodů,
– poskytování záruk, otevírání a potvrzování akreditivů,
– poradenské služby,
– vydávání CP,
– uložení CP a věcí,
– pronájem bezpečnostních schránek atd.

Bankovní operace:
a) pasivní operace: – vklady (v užším smyslu a tj. vklady na požádání, úsporné vklady a termínované vklady a u širším smyslu vkladové listy a bankovní obligace) úvěry a půjčky (od centrální banky, od ostatních bank)

b) aktivní operace: – úvěrové operace investiční činností bank

Pasivní bankovní operace:
1) Vklady na požádání: tzv. vista vklady, vklady vidění, denní peníze, jsou na běžných účtech, klienti mohou s nimi volně disponovat, jsou bez časové vázanosti, pro banky jsou nákladné, protože jsou nejméně stabilním cizím zdrojem, pro banku představují velké riziko, jsou nejméně úročeny.

rozlišujeme:
– vklady podnikatelských subjektů,
– vklady obyvatelstva,
– vklady vlády a místních orgánů,
– vklady bank,
– ostatní vklady.

2) Úsporné vklady: slouží k dlouhodobé uložení, nelze s nimi volně disponovat v platebním styku, pro banku jsou stabilním úvěrovým zdrojům, vyšší úrok, doklad je vkladní knížka

3) Termínované vklady: dlouhodobě vázané vklady, klient nemůže s nimi volně disponovat na určitou dobu, prostředky jsou uloženy na vkladovém účtu, který slouží pouze k uložení prostředků pro banku – stabilní pařez. zdroj,

4) Vkladové listy a bankovní operace: banka získává cizí zdroje i prodejem depozitních poukázek a bankovních obligací.

5) Úvěry a půjčky od jiných bank: od centrální banky nebo od jiných obchodních bank. Nejčastěji poskytované úvěry: eskont směnek, úvěr na běžném účtu, reeskontný úvěr, druhy vkladů bank v jiných bankách.

Aktivní bankovní operace:
Krátkodobé úvěry (do 1 roku):
a) Eskontní úvěr: banka odkupuje směnky od jejich majitele za jmenovitou hodnotu sníženou o úrok.

b) Lombardní úvěr: Je zajištěn založením movitého majetku nebo práva dlužníka.

Střednědobé a dlouhodobé bankovní úvěry:
a) Emisní půjčka: je spojena s dluhopisy
b) Půjčka na úvěrový úpis: dlužník podepisuje úvěrový úpis – u nás se nepoužívá.
c) Hypoteční úvěr: 4-30 let, je založen nemovitostí.
d) Komunální úvěr: je založen majetek obce
e) Spotřební úvěr: 3-4 roky, poskytuje se většinou jednotlivci např. na auto.

Mezibankovní platební styk: žádná banka nemůže uskutečňovat své aktivity bez spojení s jinou bankou. Banky si navzájem bezhotovostně vyrovnávají své pohledávky a závazky prostřednictvím clearingového centra.

bankovní rizika
Externí rizika – vznikají nezávisle na činnosti obch. bank
Politické riziko – změna politického systému
Teritoriální riziko – souvisí s politikou
Měnové riziko – např. v důsledku inflace, devalvace
Kurzové riziko – změna kurzu zahraničních měn
Úrokové riziko – spočívá ve změně úrokových

O Robertu P. Murphym

Robert P. Murphy je ekonom Institute for Energy Research a spolupracovník Ludwig von Mises Institute. Zároveň vede svou konzultační firmu RPM. Specializuje se na otázky peněz a financí, úroků, klimatických změn, teorie her, historie ekonomického myšlení, principů ekonomie a rakouské ekonomické školy. Titul Ph.D. získal na New York University.

V minulosti přednášel na Hillsdale College a jako analytik Laffer Associates působil ve finančním sektoru.

Murphy je autor a spoluator několika publikací a stovek článků. Publikoval například knihy The Politically Incorrect Guide to Capitalism (2007), The Politically Incorrect Guide to the Great Depression and the New Deal (2009), Lessons for the Young Economist (2010) as Carlosem Lara je spoluautor knihy How Privatized Banking Really Works (2010 ). Napsal několik článků v odborných časopisech, jako jsou The Journal of the History of Economic Thought, The American Journal of Economics and Sociology, The Review of Austrian Economics. Murphy je také autorem studijních manuálů k základním ekonomickým dílům Ludwiga von Misese a Murraye Rothbard.

Murphy často přednáší na veřejnosti a poskytuje rozhovory v médiích. Více o něm je možné se dozvědět z jeho životopisu a jeho osobní stránky.

O Robertu P. Murphym

Publikačná činnost:

Z jeho publikační činnosti spomeňme např. Následující elektronicky dostupné zdroje:

– Jak funguje privatizované bankovnictví, 2010, s Carlosem Larem
– lekce pro mladého ekonoma, 2010
– Studijní průvodce lidskou činností, 2008 s Amadeusem Gabrielem
– Politicky nesprávný průvodce kapitalismu, 2007
– mohou být volné trhy navrženy, 2007
– Studijní průvodce pro člověka, ekonomiku a stát, 2006
– Cantorův diagonální argument a rozšíření k demokratické kalkulační debatě, 2006
– Hans-Hermann Hoppeova argumentační etika: kritika, 2006, s Gene Callahanem
– The Labor Theory of Value: Kritika Carsonových studií v politickém hospodářství oboustranných vztahů, 2006
– Teorie chaosu, 2002

otázka změny klimatu na Zemi

Mezi nejdiskutovanější problémy v současné klimatologii patří otázka změny klimatu na Zemi, která je podle MELA (2004) způsobená růstem radiačně aktivních plynů v atmosféře v důsledku lidské činnosti. Jak říká i v minulosti se střídaly teplejší a chladnější období, ale od roku 1990 se podnebí Země oteplilo asi o 0,6 ° C, což může být podmíněno zvýšeným množstvím sluneční energie dopadající na Zemi.
Pro změny klimatu má největší význam změna koncentrace oxidu uhličitého, nejen proto, že spoluvytváří skleníkový efekt, tedy odráží dlouhovlnné záření Země zpět na její povrch, ale hlavně proto, že zvyšování koncentrace CO2 způsobuje změny intenzit fotosyntézy porostů (NOVÁK, 1994).
V souvislosti s předpokládanou změnou klimatu je pravděpodobné, že závažné případy sucha a povodní, vyvolaných bohatým úhrnem srážek, budou na Slovensku v budoucnosti častěji. Proto je nutné tyto jevy studovat, aby se minimalizoval jejich dopad na životy a majetek obyvatel. Významnou roli má načasování výskytu sucha, protože suché podnebí podporuje tvorbu květů, zrání plodů a zkracuje potřebnou vegetační dobu (Drlička, 2006).
Jednou z hlavní příčin suchých období na Slovensku je podle Drink (2005)
výběžek vyššího tlaku vzduchu zasahující k nám z jihovýchodu, nebo z jihu, který brání přechodu frontálních systémů přes střední Evropu. Jelikož na tvorbu srážek je potřebný dostatek vodní páry v atmosféře a zdroje výparu jsou jen na zemském povrchu, tak při absenci uspořádaných výstupních pohybů v přízemní vrstvě ovzduší srážky nevypadávají. Pokud je období s malými úhrny srážek navíc doprovázeno vysokou průměrnou denní teplotou (jako např. v létě), tak má sucho katastrofální následky.
V současnosti je zřejmé, že globální oteplování je nejvýznamnější environmentální problém v dosavadní historii lidstva, jehož důsledky se v plné míře projeví v 21. století (zdvojnásobení koncentrace CO2 v atmosféře se očekává kolem r. 2060). Řešení tohoto problému si vyžádá koncentrované úsilí celé lidské společnosti. Přesto se objevilo několik odborníků z různých sfér, kteří pochybují o významnosti spojena růstu skleníkového efektu atmosféry a globálního oteplování a argumentují existencí přirozených regulačních mechanismů a zpětných vazeb na Zemi, které dříve nebo později budou vliv růstu skleníkového efektu atmosféry na změnu klimatu kompenzovat, případně argumentují některými pozitivními důsledky globálního oteplování (LAPIN, 2000).
Přestože environmentální aktivity různých skupin obyvatelstva existují již dlouhou dobu, jen v posledních dvou desetiletích se začaly jednoznačně věnovat i problematice možného negativního vývoje klimatu na Zemi zapříčiněného člověkem.
Klimatologové upozorňovali na tuto skutečnost již v minulém století a konkretizovaly ji v padesátých letech, kdy bylo zjištěno výrazné zvýšení koncentrace oxidu uhličitého (CO2) v atmosféře Země a potvrdily se teoretické výpočty o možném jak souvisí globálního oteplování a růstu skleníkového efektu atmosféry (IPCC, 1995).

růst ročních průměrů teploty vzduchu
růst ročních průměrů teploty vzduchu

Na Slovensku se očekává do r. 2075 růst ročních průměrů teploty vzduchu o 2 – 4 ° C (přičemž větší oteplení se předpokládá v zimě), mírný růst souhrnných ukazatelů atmosférických srážek v zimě a mírný pokles v létě, změna režimu průtoků řek s významným poklesem i pokles půdní vlhkosti v teplé části roku a pokles sněhové pokrývky do nadmořské výšky 1000 m. S tím bude souviset i řadu dalších změn a důsledků, zejména v přírodních ekosystémech, v hydrologického cyklu a ve vodním hospodářství, v lesnictví, v zemědělství, v energetice, ve výskytu patogenů, chorob a škůdců (LAPIN, 2000).

podnebí Slovenska

Území Slovenska patří z hlediska globální klimatické klasifikace do severního mírného klimatického pásma s pravidelným střídáním čtyř ročních období a proměnlivým počasím s relativně rovnoměrným rozložením srážek během roku.
Kontinentální vzduch mírných šířek přináší teplé, slunečné a méně vlhké letá a chladné zimy s nízkými úhrny srážek. Obecné platí, že vzduch přicházející k nám od jihu až jihovýchodu je převážně sušší a teplejší (v létě se u nás projevuje
suchým a teplým až horkým počasím) jako ten, který k nám proudí od jihozápadu a má zpravidla vyšší obsah vodní páry (v létě se u nás projevuje vlhkým a teplým počasím).
Horská pásma, zejména vysoké, tvoří významné klimatické předěly a spolu s členitým terénem podstatně ovlivňují jednotlivé klimatické prvky, zejména teplotu vzduchu, atmosférické srážky, vlhkost vzduchu, oblačnost, sluneční svit a větrné poměry apod.
Proto klimaticky odlišný charakter mají nížiny, kotliny, doliny, svahy a hřebeny horských masivů (KLIMA SLOVENSKA).

Důkazy a důsledky klimatických změn

Důkazy a důsledky klimatických změn
Klimatické změny se již začaly. Během posledního století se průměrná
teplota vzduchu na povrchu Země zvýšila globální o 0,6 ° C a v Evropě o 1 ° C, což je nezvykle rychlé oteplení. Podle Višváder (2006) jsou dalšími důkazy
klimatických změn následující:
– Polární ledová pokrývka se rozpouští. Oblast moře pokrytá arktickým ledem na
severním pólu se za poslední desetiletí zmenšila o 10% a tloušťka ledu nad vodou
se snížila asi o 40%. Led v Grónsku se rozpouští a odtéká do moře ve zvětšující se
míře. V roce 1996 odteklo do moře 90 km³, zatímco v roce 2005 se množství
zvýšilo na 220 km³.
– Ledovce ustupují. Odhaduje se, že na celém světě se rozpouští 9 z deseti
ledovců. Je pravděpodobné, že 75% ledovců ve švýcarských Alpách do roku
2050 zmizí.
– Hladina moře se zvyšuje. Během posledního století se zvýšila hladina moře
o 10 – 25 cm a pravděpodobně do roku 2100 se zvýší o dalších 88 cm. mořská voda může proniknout do zemědělské půdy a zdrojů sladké vody a kontaminovat
je.
– Snižování biodiverzity. Mnohé živočichové a rostliny se nedokáží vyrovnat
s oteplováním. Zranitelné jsou zejména druhy jako polární medvědi, tuleni, mroži a tučňáci.
– Ohrožena je produkce potravin. Vegetační období rostlin se od roku 1960
prodloužilo o 10 dní a produktivita rostlin se zvýšila o 12%. globální modely
odhadují nárůst zemědělského výnosu EU jen do nárůstu teploty do 2 ° C,
pak však budou výnosy klesat.
– Nedostatek vody. Téměř pětina populace světa nemá přístup k čisté pitné vodě.
Pokud se globální teploty zvýší o 2 až 2,5 ° C nad úroveň před průmyslové revoluce, může se toto číslo zdvojnásobit.
– Je častější výskyt extrémního počasí (bouře, povodně, sucha a tepelné vlny).
V posledním desetiletí bylo ve světě třikrát více přírodních katastrof souvisejících
s počasím jako v šedesátých letech a v roce 2005 byl rekordní počet hurikánů.
– Rozšíření nemocí. Změna klimatu zvýší pravděpodobnost tropických onemocnění, jako jsou malárie a horečka dengue.

Příčiny klimatických změn

Příčiny klimatických změn
Kolísání klimatu v našem století se vysvětluje změnami propustnosti atmosféry Země, a tím i změnou v příkonu energie slunečního záření. složitost klimatického
systému Země a dosud neujasněné představy o tom, které z klimatotvorných činitelů jsou pro změnu klimatického systému nejpodstatnější vede k závěru, že intenzivní výkyvy klimatu jsou výsledkem vzájemného působení několika klimatotvorných činitelů (ANTAL, Špánik, 2004).
Nejdůležitější změna, kterou jsme v zemské atmosféře způsobily a nadále způsobujeme je změna koncentrace skleníkových plynů. Problém spočívá v tom, že jejich stále se zvyšující koncentrace výrazně přispívá ke skleníkovému jevu, ke změnám klimatu (Bedi, 2002).
Lidskou činností, zejména technologickými procesy jsou do ovzduší vypouštěny látky jako oxid uhličitý, metan nebo chlor-fluor-uhlovodíky (CFC = freony), které
pohlcují teplo a jsou odpadními produkty naší civilizace. Tyto plyny, stejně jako ve skleníku, propouštějí teplo dovnitř, ale zabraňují mu vrátit se zpět do vesmíru
(PŘÍČINY A DOPADY ZMĚNY KLIMATU).
Mění se tak schopnost atmosféry pohlcovat a odrážet sluneční radiaci, dochází ke změnám dlouhovlnných radiačních toků a k narušení Ozonosféra (GORE, 2000).
Pro změny klimatu má největší význam změna koncentrace oxidu uhličitého, nejen proto, že spoluvytváří skleníkový efekt, tj odráží dlouhovlnné vyzařování Země zpět na její povrch, ale hlavně proto, že zvyšování koncentrace CO2 způsobuje změny intenzit fotosyntézy porostů (NOVÁK, 1994).
Oxid uhličitý není sice pro organismus toxický, má však vliv změnu globální klimatu. Je zodpovědný za více než 50% emisí přispívajících k této změně.
Stabilizace globální teploty Země (zastavení nárůstu průměrné teploty) by sivyžadovalo až 60% snížení celosvětových emisí CO2 do roku 2050. Abychom vytvořily podmínky, kdy nedochází k nárůstu koncentrace CO2 v atmosféře, museli bychom omezit spotřebu paliv až o 80%. Mezi skleníkové plyny patří i metan. Vzniká například na rýžových polích a při chovu dobytka. Bakterie, které rozkládají celulózu v žaludku dobytka, přeměňují 3 až 10% hmotnosti krmiva na
metan, který dobytek vylučuje. Odhaduje se, že tímto způsobem se do atmosféry dostává téměř 100 milionů tun metanu ročně. Rýžová pole jsou považovány za nejdůležitější zdroj atmosférického metanu. Kořeny rýže zachycují metan z bahna na dně, plyn putuje rostlinou a pak je vypouštěn do ovzduší. Tímto způsobem se dostává do ovzduší 150 milionů tun metanu ročně. Metan rovněž vzniká působením různých organismů, procesy v mokřadech, vypalováním lesů a savan, ale i procesy hnití na vodních plochách a skládkách. Všechny tyto zdroje dávají dohromady asi 500 milionů tun metanu ročně a každým rokem o 50 milionů tun přibývá (PŘÍČINY A DOPADY ZMĚNY KLIMATU).