Čištění, opravy a obnova stokových sítí a kanalizací

4. Vliv stokové sítě na životní prostředí
Rozvoj měst a obcí zabírá nová území nebo se provádí formou přestavby starých městských a obecních částí. Čím je tento proces intenzivnější, tím více narůstají s ním spojené problémy. Týká se to zasahování do lidské činnosti, do přírodních procesů a jejich nahrazování umělými analogiemi.

Ekologické stavby – výstavba inženýrských sítí, bytových, občanských a průmyslových objektů

Dešťový povrchový odtok postupně stále méně odtéká přirozeným způsobem. Přibývá nepropustných a zpevněných ploch a tím narůstá větší odtok dešťových vod. Dešťové vody odtékají ze zpevněných ploch smývají povrchové znečištění způsobené antropogenní činností člověka.

Čištění, opravy a obnova stokových sítí a kanalizací
Čištění, opravy a obnova stokových sítí a kanalizací

V důsledku zintenzivnění povrchového odtoku se snižuje hladina podzemních vod, zhoršují se životní podmínky vegetace. Rozvojem míst, zvyšováním životní úrovně obyvatelstva, růstem průmyslových závodů a intenzivní zemědělskou výrobou narůstá i množství odpadních vod. Říční koryta se rychleji zaplňují v době povodní, zintenzivňuje se transport splavenin a zhoršují se podmínky samočištění v tocích. To vše ukazuje na potřebu důkladného poznání přírodních procesů, paralelně s plánováním rozšiřování měst a obcí.

Svoboda Petr- Zedník Praha 1- Malá Strana Všehrdova 431/25

Budováním kanalizace v městech a obcích se řeší škodlivé důsledky způsobené vypouštěním odpadních a dešťových vod z jednotlivých zdrojů znečištění. Kanalizaci připadá stále více funkcí při ochraně a zdravém bydlení ve městech a obcích, při vyhovujícím pracovním prostředí a zachování zdravého přírodního prostředí a původního rázu krajiny.

Pronájem zařízeného bytu ve vile 3+kk, 115 m2, Na Julisce, Praha 6 – Dejvice

Do funkce kanalizace nespadá jen odvedení odpadních a znečištěných dešťových vod, ale je to také ochrana klimatu a hygieny v prostředí, ve kterém člověk žije. Hygiena prostředí je také určována vlhkostí prostředí, která je v přímé souvislosti s výskytem vody s volnou hladinou nebo vodou v podzemí. Odvodněním území kolem budov a izolacemi proti vlhkosti nebo proti tlakové vodě se řeší otázky hygieny a zdravého životního prostředí, ale také životnost a funkčnost staveb.

Odkanalizování měst, obcí, závodů, dopravních komunikací slouží k udržení provozní způsobilosti těchto zařízení a k udržení, případně zlepšení hygieny prostředí. Budování kanalizace v městech a obcích vyžaduje vysoké investiční a provozní náklady a z toho důvodu se často výstavba rozděluje do etap a ovlivňuje generální koncepci řešení.

Při řešení kanalizace ve městě či obci se postupuje pod zorným úhlem dnešního stavu a na základě předpokládané perspektivy, tak aby se výstavbou kanalizace již v první etapě řešily stávající nehygienické poměry.

Cílem kanalizace je vždy spolehlivé hospodárné a zdravotně nezávadné odvedení odpadních vod z určeného území nebo připojené nemovitosti do zařízení na čištění odpadních vod popř. do recipientu.

Stoková síť už v projektu se řeší tak, aby byly minimalizovány škodlivé vlivy stavby a provozu stokové sítě na životní prostředí, i když se v plném rozsahu nedají vyloučit.

V projektu stokové sítě musí výt vyřešeno odvedení odpadních vod, ochrana odkanalizování území před cizími vodami, čištění odpadních vod a prokázaný vyhovující vztah kanalizace k recipientu.

Při správném vyprojektování a realizaci stokové sítě se v příslušném území zlepší hygienické, vodohospodářské, ekologické poměry a mnozí tyto stavby zařazují mezi ekologické stavby.

Stoková síť umožňuje v prostoru žít, vyvíjet se a rozmnožovat, řešit bodové a částečně plošné zdroje znečištění ve vyhovujícím vztahu k životnímu prostředí.