Polský prezident je zástupce Polské republiky v mezinárodních vztazích

Zástupce Polské republiky v mezinárodních vztazích

Polský prezident je zástupce Polské republiky v mezinárodních vztazích
Polský prezident je zástupce Polské republiky v mezinárodních vztazích

V souladu s článkem 126 ústavy, prezident je nejvyšším zástupcem Polské republiky a garantem kontinuity vlády, zajistit dodržování ústavy, chránit suverenitu a národní bezpečnost a územní celistvost a nedělitelnost Polské republiky.

To znamená, že předsedající, jako zástupce republiky, ztělesňuje stát na mezinárodní scéně, a to zejména v jednání s dalšími zeměmi a mezinárodními organizacemi, jako je Evropské společenství, NATO nebo OSN. Prezident zastupuje Polsko nejen v situacích, kdy to vyžaduje vnitrostátní nebo mezinárodní právo, ale také v případech, kdy je to v diplomatických vztazích označuje celními orgány.

Mezi ústavními orgány výkonné moci dostává pouze předseda mandát k výkonu své funkce přímo z národů – ve všeobecných volbách. Tak, systémové postavení prezidenta je silnější než ostatní zástupci exekutivy (Rada ministrů, nebo stojí v čele vlády – premiéra), kteří nemají odvozují svůj mandát z přímého, všeobecného výběru a představují spíše současnou vládnoucí tábor (obvykle parlamentní většina) a nikoliv samotný stát.

Je povinností předsedy, jako vrcholný představitel Polské republiky, garantem kontinuity státní moci a strážce základních hodnot státu (bezpečnost, suverenitu a územní celistvost státu a jeho ústavy), je také sledování, prevenci a boj proti případným hrozbám pro normální fungování polského státu a jeho občanů, Žádný jiný orgán, jako je Rada ministrů, předseda vlády nebo Sejm, nemá právo tuto zvláštní funkci prezidenta omezit bez jasného ústavního právního základu. Také v oblasti formování mezinárodní politiky.

Jako umění. 133 Ústavy Polské republiky prezident zastupuje stát v mezinárodních vztazích. Jeho pravomoci zahrnují:

  • ratifikaci a ukončení mezinárodních smluv, jak byly oznámeny Sejmem a Senátem,
  • jmenování a odvolávání velvyslanců a zplnomocněných zástupců Polské republiky v jiných zemích a v mezinárodních organizacích,
  • přijímání dopisů o ověření pravosti a odvolání diplomatických zástupců jiných států a mezinárodních organizací akreditovaných k němu.

Při zastupování Polska na mezinárodní scéně a při vytváření zahraniční politiky spolupracuje prezident s předsedou vlády a ministrem zahraničí. Je třeba si uvědomit, že povinnost spolupráce není zaměřena pouze na prezidenta, ale i na předsedu vlády a ministra zahraničních věcí, kteří společně s prezidentem společně určují a provádějí nejdůležitější otázky zahraniční politiky.