Anastasia Kvitko – její fotky sdílí 8 milionů sledujících, podívejte se na její fotky

Anastasia Kvitko – její fotky sdílí 8 milionů sledujících, podívejte se na její fotky

Anastasia Kvitko supermodel
Anastasia Kvitko supermodel

Krásná ruská modelka Anastasia Kvitko se proslavil díky krásným tvarům jejího těla ve stylu přesýpacích hodin a hodně chytlavým fotkám, které netrpělivě sdílí na Instagramemu. Někteří ji dokonce označují jako Kim Kardashian a la Rus.

Nastya opět ukázala své působivé křivky, tentokrát je sdílelo 8 milionů následovníků na Instagramu.

Na nových fotkách, které se objevily na jejím Twitterovém účtu tento týden, se ukazuje v nádherných žlutých plavkách, které nemohly zůstat bez povšimnutí spoustě návštěvníků na internetu.

Zajímavý exkurz do naší historie. Tyto pasáže by vás měly zajímat

Autor: Václav Makrlík | Publikováno: 16.4.2018

Podobně bychom se mohli ptát zda čteme a chápeme správně středověké kroniky ze kterých Jirásek vycházel při psaní Starých pověstí českých. Je to především nejstarší z nich, Kosmova Chronica Bohemorum (Kronika česká) z počátku 12.století, ale i další, jejichž autoři však již více méně vycházeli z Kosmovy kroniky. Jsou to především Dalimilova kronika z počátku 14.století a Hájkova z počátku 16.století. Zkusme podrobit logické analýze některé údaje z těchto kronik, respektive Starých pověstí českých.

Pocházel Přemysl Oráč ze Stadic nebo ze Statenic?

Statenice jsou starobylá obec na Praze -západ. Nedaleko Statenic, necelou hodinu chůze, se nalézá Levý Hradec a jen o kousek dál Budeč. Z Vyšehradu do Statenic to rovněž není daleko. Statenice se tak nalézají uprostřed území, které obýval kmen Čechů. Představíme-li si způsob společenského života našich dávných předků, tak lze oprávněně předpokládat, že při různých příležitostech, především pohanských svátcích a slavnostech, se obyvatelé těchto hradišť běžně setkávali, aby je oslavili společně. Kněžna Libuše se tak mohla setkat s Přemyslem Oráčem spíše ve Statenicích, nežli ve více nežli sto kilometrů vzdálených Stadicích, kdesi u dnešních Teplic v ústeckém kraji.

„ Kazi, Teta ,Libuše. V útlém mládí svém žili na Budči… s jinými pannami a jinochy svého plemene.“. Libuše tedy musela znát Statenice a jejich obyvatele od mládí a Přemysla mohla potkat právě na Budči.

Zajímavý exkurz do naší historie. Tyto pasáže by vás měly zajímat
Zajímavý exkurz do naší historie. Tyto pasáže by vás měly zajímat

Když vysílala poselstvo pro Přemysla , učinila tak slovy: „Můj kůň vás povede;…“. Cestu do Statenic si její kůň mohl zapamatovat, ale do vzdálených Stadic, kam poselstvo dorazilo „…až třetího dne ráno …“, nikoliv, obzvláště, když poselstvo během cesty „ … došlo domnění, tou cestou kůň že poprvé nejde, že kněžna jízdou příšernou často tu jezdila za večerního soumraku a zase, než zapěly kury, že se vracela do svého dvora.“ Do Statenic to takto z Vyšehradu mohla bez potíží stihnout, do Stadic je to vyloučeno.

Rovněž popis lokalizace Stadic „ … blížili se (poslové) k dědině mezi stráněmi,kraj úzkého dolu, jimž řeka tekla.“ odpovídá Statenicím, jen s tím malým rozdílem, že jimi protéká Unětický potok. Středověcí kronikáři na takové druhořadé okolnosti příliš nehleděli. Rovněž vlastní jména obcí, řek, atd. často komolili, neboť je většinou znali jen přeneseně z doslechu. Navíc, Kosmova kronika se nám nezachovala v originále, nýbrž jen v několika pozdějších opisech. Tak mohlo snadno dojít k záměně – Statenice za Stadice.

Vzmáhající se vlny národního sebeuvědomování v polovině 19.století využil hrabě Nostic a nechal ve Stadicích v roce 1841 postavit pomník Přemysla Oráče. Pozvedl tím historický význam svého panství a posvětil legendu o Přemyslovi a Libuši.

Přemysl je bezpochyby historická postava. Dal jméno dynastii, která vytvořila středověký český stát a národ. Kdyby byl pouze smyšlenkou, virtuální realitou, nebylo by to možné. Proto můžeme brát jako skutečnost i všechna ostatní knížata přemyslovského rodu pohanského období našich dějin, ačkoliv o nich nejsou žádné vědecké důkazy a přežila pouze v legendách.

Byla Lucká válka skutečně střetem slovanských kmenů?

Někteří historici soudí, že Kosmas čerpal popis bitvy mezi Čechy a Lučany u Turska ze starších franských análů. Celá pověst se svou koncepcí a přízračností velice blíží nordickým ságám. Vnímá ji tak každý erudovaný čtenář. Ságy se dlouhá staletí, až do doby kdy byly literárně zaznamenány, přenášely ústním podání. S velkou pravděpodobností tak tomu bylo i u této pověsti. Na podstatě věci, totiž že způsob vedení boje se strany Lučanů byl germánský či keltský, to nic nemění. Území Lučanů se dotýkalo území obývaného Sasy. Bezpochyby s nimi udržovali Lučané úzké vztahy. Podobně tomu bylo i na jihu, kde se území obývané Doudleby dotýkalo Bavor. Roku 845 nikoliv Čechové, ale náčelníci příhraničních kmenů českého prostoru požádali krále Východofranské říše Ludvíka Němce o křest. K Řeznu měli , nejspíše z kulturních , velmi pravděpodobně i etnických, možná i jazykových důvodů , blíže nežli ke středočeskému prostoru ovládanému kmenem slovanských Čechů. Tento fenomén přežil až do nedávné doby. Některé prameny uvádějí, že pohanští Češi to považovali za zradu a vytáhli proti těmto kmenům vojensky. Věrozvěstové Konstantin a Metoděj byli pozváni na Moravu až v roce 863.

Pověst dále vypráví, že kníže „Neklan se bál a nezmužil …“. Pověřil proto vedením českého vojska Tyra (Thora) , což byl s velkou pravděpodobností vikingský válečník v jeho službách. Nacionalismus druhé poloviny 19.století by samozřejmě neunesl, aby české vojsko vedl Germán. Jirásek proto přejmenoval Thora na Čestmíra. Nájemní žoldnéři nebyli v oné době ničím neobvyklým. Konec konců i kněžnu Ludmilu zavraždili Tuna a Gomon a Durynk syna luckého vůdce Vlastislava (pověst Durynk a Neklan). Vpádu Franků do českého prostoru v roce 872 se postavilo pět českých knížat , mezi nimi Heryman a Spoitiman. Jména germánská, osobní i místní, se mísila se jmény a názvy slovanskými. To svědčí o tom, že český prostor byl obydlen kmeny (klany, rody) tří etnik- Slovanů, Germánů a zbytků Keltů. Vysvětluje to skutečnost, že vůdce kmenového svazu českého prostoru , nejspíše Frank, Samo zvítězil nad Franky u Wogastisburgu (7.století) a Frankové v 9.století dobyli hrad Canburg kdesi u Ohře, tedy na území Lučanů. V pověsti O Čechovi připouští i Jirásek slovy, „ …Kraj pustější a osad poskrovnu. Byly daleko od sebe a obyvatelé jejich cizího jazyka,… jejich obydlí ve vykopaných jamách“ ,existenci neslovanských etnik v českém prostoru. Nedávné vykopávky germánských zemnic v Roztokách u Prahy jsou toho důkazem. Ve sporu, zda český prostor obývalo jen slovanské etnikum, nebo více etnik, se zdá pravděpodobnější názor renomované historičky Doc.PhDr.Jarmily Bednaříkové,CSc.z ústavu Klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy university, že český prostor byl víceetnický. Toto stanovisko je racionální a logické.

Proces vnitřní i vnější integrace českého prostoru

Je nemožné , aby zcela vymizely stopy migračních vln Keltů a Germánů , které předcházely slovanské migraci .Tato etnika, v českém prostoru vymezeném pohraničními horami, v průběhu přibližně šesti set let ,postupně splývala ve středověký český národ . Tento proces vnitřní integrace byl zhruba dokončen teprve někdy koncem 10. století, kdy je dokončen i proces formování českého státu, který započal roku 806, když se kmeny usedlé v českém prostoru, nazývané Bohemané, nikoliv Češi, neboť ti byli jen jedním z mnoha kmenů, zavázaly platit Franské říši poplatek „tributum pacis“. Ta tím uznala geopolitickou jednotu a nedělitelnost českého prostoru. Teprve po dokončení vnitřní integrace , etnické i politické, českého prostoru a tím vznikem českého státu, se obyvatelé tohoto státu mohli nazývat Čechy. Ve druhé polovině 10.století byl dokončen i proces vnější integrace českého státu do dobového integračního uskupení Svaté říše římské. Český stát a v 10. století vládnoucí Přemyslovce Václava Svatého a Boleslava I., lze svým způsobem považovat za spoluzakladatele Svaté říše římské. Český stát a národ se tak řadí mezi nejstarší evropské národy a státy.

Proč český prostor integroval právě kmen Čechů

Český kmen se usadil ve středních Čechách, v srdci země, kde byly nejlepší životní podmínky. Úrodná půda vytvořila výrobní základnu pro populační růst. Český kmen se tak stal nejpočetnějším kmenem v českém prostoru a postupně expandoval do zbytku země a slovanizoval jej. Zbytky germánských a keltských etnik přežívaly v neúrodném hornatém pohraničí a dalších málo úrodných oblastech, jako byly například bažinaté jižní Čechy, a postupně byly expanzí Čechů slovanizovány. Nelze vyloučit, že příčinou Lucké války byla snaha příhraničních kmenů proniknout do úrodných středních Čecha a tak si zajistit přežití.

Dějiny a současnost

Je pochopitelné, že s rostoucí intenzitou integrace českého státu a národa do EU roste zájem o nejstarší období českých dějin, kdy se formovaly základy politické struktury Evropy. Lidé chtějí poznat svou národní a státní identitu. Staré pověsti české vycházely ze středověkých kronik, nicméně je obdivuhodné jakou intuicí vládli středověcí autoři. Stačí přečíst si kapitolu Ze starých proroctví. Doufejme jen, že ne všechna se vyplní.

Vědci našli způsob, jak regulovat délku života

Skupina amerických vědců zjistila spojení mezi omezením kalorické hodnoty potravy a genetickou samoregulací délky života. Patřičná studie, jejíž krátký popis uvádí portál EurekAlert!, byla uveřejněna v časopise Nature Communications.

Vědci našli způsob, jak regulovat délku života
Vědci našli způsob, jak regulovat délku života

Odborníci zjistili, že hladovění nebo omezení kalorické hodnoty spotřebované potravy zpomaluje epigenetické změny a jako důsledek zvyšuje délku života.

Jak podotýkají výzkumníci, rychlost epigenetických změn je přímo spojena s délkou života. Čím déle žije průměrný představitel toho či onoho druhu, tím pomaleji probíhají u něho tyto změny.

K těmto závěrům dospěli vědci po rozboru epigenetické modifikace na příkladu vzorků krve myší, opic a lidí.

Převzato z cz.sputniknews.com

Ekonomická dimenze členství Turecka v Evropské unii

Ekonomická dimenze členství

Ekonomický faktor je jednou z nejsilnějších námitek proti členství Ankary v EU, což vyplývá zejména z relativní chudoby a zaostalosti, nerovnoměrné rozvinutosti, velikosti populace, turecké rozlohy a v neposlední řadě převažujícího zemědělského (PLH) sektoru. HDP Turecka na obyvatele je nižší než v kterékoli současné členské zemi EU, přičemž dosahuje pouze 29% unijního průměru. Při průměrném růstu 5% by Turecký HDP v okamžiku vstupu Turecka do EU, tedy pravděpodobně v roce 2015, odpověděl 2,9% HDP Unie. Podle parity kupní síly v přepočtu na obyvatele dosahuje turecký HDP pouze 27% průměru EU a jednotlivé regiony se přitom značně liší co do úrovně hospodářského rozvoje (Hughes, 2004).

image
Růst tureckého HNP (forbes.com)
K tomu, aby bylo Turecko schopno využít naplno svůj ekonomický potenciál, je třeba provést ještě mnoho důležitých reforem, kde se najkľúčovejšími jeví především reforma pracovního trhu a školství. Závažný problém představuje i vysoká nezaměstnanost, která v roce 2004 dosáhla svého maxima, a to 12%, což je přibližně o 3% nad průměrem EU (Studničková, 2005). Mimořádně nízká je i zaměstnanost žen, která dosahuje kolem 25%. Inflace se rovněž nepohybuje na Unií přijatelné úrovni, přičemž například v roce 2001 se dostala na úroveň 57,6% 66 (Studničková, 2005).
Situace se ale po roce 2001 začala stabilizovat a inflace poklesla na úroveň 10% v roce 2004. Dalším faktorem mimořádně zatěžujícím tureckou ekonomiku je to, že Turecko patří mezi největší dlužníky, resp. je největším dlužníkem, co se týče půjček od Mezinárodního měnového fondu, přičemž v roce 2004 se výše půjček vyšplhala na úroveň 18,6 miliard amerických dolarů (Quaisser, Wood, 2004, s. 38). Platby úroků z tohoto a dalších dluhů nesmírně zatěžují tureckou ekonomiku.

image
Turecký HDP na hlavu (bbc.co.uk)
Uvádí se, že na vesnici žije okolo 65% populace a 45% práceschopného obyvatelstva je zaměstnaného v PLH, což představuje okolo 23 milionů lidí, přičemž ve všech zemích EU dohromady pracuje v PLH přes 25 milionů lidí. Z toho je zřejmé, že vstup Turecka do EU by měl na současnou společnou PLH a strukturální politiku likvidační účinky (Kadlecová, 2005). Někteří odpůrci tureckého členství upozorňují na to, že jeho vstup by mohl znamenat konec společné PLH politiky, neboť podle jejího současných pravidel by chudé regiony tureckých zemědělců byly vhodnými oblastmi pro ohromné ​​financování, zatímco současní odběratelé čerpající z PLH fondů by tím utrpěly.

Institucionální dopady členství Turecka v Evropské unii

Institucionální dopady členství

Tento faktor patří rovněž mezi často diskutovaný a to zejména z důvodu, že velikost populace členských států EU je momentálně určujícím kritériem pro rozložení sil v Evropské radě a Evropském parlamentu podle smlouvy z Nice. Turecko by se tak po vstupu do EU stalo nejlidnatějším státem. Podle odhadů by mohlo mít v roce 2015 přibližně stejný počet obyvatel jako Německo, tedy kolem 80 milionů. Paradoxní situace by nastala, kdyby pravidla pro rozložení sil v institucích EU zůstaly stejné jako v současnosti, protože v důsledku počtu obyvatel by se Turecko stalo nejvlivnějším státem Unie a mělo by tak největší vliv na rozhodování. Této situaci by se dalo předejít, pokud by byla přijata Evropská ústavní smlouva, která může vstoupit v platnost pouze v případě, že bude přijata každou ze signatářských zemí na základě jejich vlastní ústavní procedury [67].

Ústavní smlouva se snažila pravidla pro rozložení sil nastavit tak, aby byl vliv jednotlivých zemí vyvážený. Podle zatím neschválené Evropské ústavy, resp. Lisabonské smlouvy, by bylo hlasování založené na tzv. principu dvojí většiny, tedy na principu kvalifikované většiny. Na rozhodování tak bude potřebných nejméně 55% členů Rady a zároveň nejméně 15 z nich, přičemž tyto státy musí zastupovat nejméně 65% populace celé Unie. V tomto případě by turecké členství, navzdory velikosti země, nemělo mít rozhodující význam pro fungování Unie (Karlsson, 2008).

Turecko by potřebovalo na zablokování rozhodnutí podporu alespoň dvou větších států a rovněž nelze vyloučit, že i faktor podílu HDP bude součástí nové ústavní smlouvy (Karlsson, 2008). Počet křesel by měl v Evropském parlamentu vzrůst ze současných 736 na 750, přičemž jeden členský stát by mohl mít minimálně 6 a maximálně 96 křesel. Turecku by po přistoupení mělo připadnout, stejně jako Německu, 82 mandátů (Issues Arising from …, 2004). Z uvedeného tedy jasně vyplývá, že Turecko se členem Unie nestane, pokud nebude Evropská ústavní smlouva ratifikována ve všech členských státech.

Otázka lidských práv – Turecko

Turecko patří podle množství mezinárodních organizací, jako Amnesty International nebo Human Rights Watch, ještě i dnes k zemím, ve kterých dochází ve značné míře k porušování lidských práv, rovnosti mezi mužem a ženou, základních svobod včetně svobody vyznání, k diskriminaci menšin, k týrání vězňů či k ponižujícímu zacházení s ženami.

Otázka lidských práv - Turecko
Otázka lidských práv – Turecko

Právě otázka kurdské menšiny [69] a potlačování jejich národnostních práv patří mezi nejproblematičtější oblasti [70]. Je pravda, že v této oblasti bylo za posledních pár let dosažených mnoho pokroků, přičemž Kurdům bylo například v roce 2003 přiznáno právo učit se na školách svou mateřskou řeč a možnost dávat dětem kurdské jména, byl schválen zákon, který legalizuje rozhlasové a televizní vysílání v menšinových jazycích [71] a také jejich veřejnou výuku na soukromých školách (Siegl, 2007). Ale i navzdory těmto pozitivním reformám vláda za posledních 5 let nevytvořila specifický koncept řešení kurdského problému a neprosadila rozšíření jazykových a kulturních práv Kurdů, které by se blížily k standardům Rady Evropy a OBSE (Siegl, 2007).

Orientace na islamistické země nebo Turecko jako model pro muslimský svět

Orientace na islamistické země a neb Turecko jako model pro muslimský svět

Jako další možná alternativa vhodná pro identifikaci se často vzpomíná orientace na islámské země a muslimský svět. Po skončení studené války a vlivem zkušeností ze zahraničí začalo v Turecku docházet k nárůstu islámského cítění, co vrhalo světlo na důležité otázky po národní identitě a etnické identifikaci. V tomto období začíná vracet mnoho Turků z Německa jako reakce na nepřátelství ze strany domácích obyvatel Německa a začínají se přiklánět k tomu, co jim bylo nejblíže a tedy k islámu. Jedna zpráva z roku 1993 uvádí, že „v Turecku se velmi rozšířila móda nosit plnovous v islámském stylu, u žen naopak závoje, mešity přitahují stále více davů av knihkupectvích se objevuje stále více knih, časopisů, kazet, kompaktních disků a filmů ospevujúcich islámskou historii , přikázání, způsob života a vyzdvihují roli, kterou sehrála v uchování odkazu proroka Mohameda Osmanská říše „[6] (Huntington, 2007, s. 168).

Toto vznikající obrození začalo měnit charakter turecké politiky a také političtí vůdci jako Turgut Özal se explicitně ztotožňovali s muslimskými symboly a politikou. Jednoduše řečeno, demokracie povzbudila obrat k domácí kultuře a návrat k náboženství. [7] Popularita Strany blahobytu začala narůstat a právě ona opět nastolila otázku, kam vlastně Turecko patří. Strana blahobytu otevřeně kritizovala přibližování se sekularisty k EU a tvrdila, že pokud by se Turecko opět přidalo k muslimskému světu, nemuselo by se ponižovat a stát před bránou do Evropy jako žebrák. Slovy předsedy strany Erbakan: „Místo toho, že 65 milionů Evropanů bude mít ve svých řadách tureckou identitu, kterou budou všichni nenávidět, upřednostňují stát se součástí miliardové muslimské identity“ (Karlsson, 2008, s. 63). Turecko, které se nemohlo dále spoléhat jednak na EU i na ideu Panturkizmu, hledalo přirozené východisko v posílení svých vztahů mezi islámskými zeměmi.

A proto i první zahraniční cesta nově zvoleného premiéra Erbakan v roce 1997 vedla do arabského světa. Erbakan měl v plánu jako prvního navštívit egyptského prezidenta Mubaraka, ten ho však odmítl přijmout. To byla první rána. Druhá následovala během návštěvy libyjského vůdce Kaddáfího, který otevřeně kritizoval tureckou politiku vůči Kurdům. Pokusy o orientaci směrem k muslimskému a arabskému světu skončily pro tureckých islamistů neúspěchem a hanbou i v důsledku toho, že v arabském světě se Turecko spojovalo s osmanským imperialismem. Obavy z postupného islamizovania sekulární republiky se objevily opět v roce 2002, kdy se dostal k moci Erdogan na čele nově vzniklé nábožensky zbarvené strany AKP (Strana prosperity a rozvoje).

Orientace na Panturkizmus

Orientace na Panturkizmus

Po skončení studené války se úloha geostrategického postavení Turecka výrazně zmenšila vůči evropským zemím i k NATO. Západ již v tomto okamžiku Turecko nepotřebuje jako baštu proti úhlavním hrozbě ze severu, ale spíše jako partnera při řešení menších hrozeb přicházejících z jihu, jako tomu bylo při konfliktu v Zálivu (Huntington, 2007, str. 165). S koncem studené války přišel i nečekaný rozpad Sovětského svazu a s tím související vznik nových republik na Kavkaze a v oblasti Střední Asie, což vyvolalo v Turecku značnou euforii. Pět z nich [3] bylo národními státy tureckých etnik.

Orientace na Panturkizmus
Orientace na Panturkizmus

Rusko a Turecko – vzájemné prolínání se sfér vlivu (stratfor.com)
Turecko očekávalo, že kulturní, jazykové, náboženské a historické vazby povedou k vytvoření turkické společenství, ve kterém připadne vůdčí pozice právě Ankaře. Západ tento scénář vnímal pozitivně, protože považoval tureckou cestu rozvoje za přijatelný model. Postsovětské turkické republiky zpočátku spolupráci s Tureckem přivítali. Turecko se snažilo získávat postupný vliv např. vysíláním učitele, aby vyučovali v turečtině, poskytnutím diplomatické podpory při přijímání do různých mezinárodních organizací i prostřednictvím dlouhodobých nízko úročeného půjček ve výši 1,5 miliardy dolarů (Huntington, 2007). Vzhledem k tomu, že tyto státy neměly demokratickou tradici a byli obývané muslimy, mnozí uvažovali o islamistickém nebezpečí.
Z geopolitického hlediska byly tyto země počátkem 90. let ohrožené vlivem Íránu, který se mohl snažit o vyvolání islámské revoluce. A bylo to právě Turecko, ve kterém mnozí viděli jakousi hráz nebo překážku islamistického nebezpečí. Narůstající hrozbě mohlo Turecko zabránit zprostředkováním tradice sekulární vlády i zkušenostmi s přechodem od autoritativního režimu k demokracii a s ekonomickou transformací. Ale ani Turecko ani Irán nebyly dostatečně stabilní a silné na to, aby se v oblasti Střední Asie dokázali výrazněji angažovat, čehož důkazem je výkonnost jejich ekonomik [4], které k mocenské expanzi jednoduše nestačili. Kromě toho se v těchto zemích rozvinul autoritativní systém osobní moci a politici rozhodně nestály o jakékoli zasahování do svých vnitřních záležitostí ani patronát.

Mocenskou podporu, ale ne politický vzor, ​​hledali mezi velmocemi jako Rusko a USA (Tesař, 2007, str. 7). Počáteční vlna turecké aktivity v roce 1993 tedy začala upadat. Další příčinou byla např. i změna prezidentského křesla, na které usedl Sulejman Demirel, jakož i zmíněné opětovné potvrzení ruského vlivu v regionu, který Rusko považovalo za své „blízké zahraničí“ (Huntington, 2007, s. 167). I přesto, že středoasijské republiky navenek odmítli islamismus a praktikovali sekulární vládu, Turecko bylo nevítaným partnerem právě jako zprostředkovatel demokratizačních zkušeností. Kromě toho Rusko reagovalo na vzniklou situaci pomocí nátlaku a různých lákadel.

Nakonec se Turecko s touto situací muselo vyrovnat a to se týká i vlažného přijetí ze strany Ázerbájdžánu, který se stal „ruským koněm“ a Rusko ho vnímá jako svou výsostnou zájmovou sféru, neboť v tomto regionu udržuje úzké vztahy už po staletí, zatímco Turecko zde je nováčkem (Tesař, 2007, s. 7). I přes všem těmto sklamamiam Turci ve svých pokusech pokračovali a to zejména v oblasti upevňování ekonomických vztahů [5]. Nakonec se Turecko muselo spokojit s druhořadou úkolem v této oblasti. Zatímco Turecko pracovalo na budování vztahů s bývalými sovětskými republikami, doma začala být problematizovaná jeho vlastní kemalistická sekulární identita (Huntington, 2007).

Na základě uvedeného můžeme v konečném důsledku konstatovat, že pravděpodobnost získání dominantní pozice v středoasijských republikách se dá jen sotva očekávat a už i jen pokus o to by působil destabilizujícím a zhoršil by stávající problémy na Kavkaze. Pokud by Turecko zvolilo panturkickú kartu, bylo by riziko propojení problémů na Středním Východě, včetně Iráku, s problémy v jižních okrajových oblastech bývalého Sovětského svazu zjevné, přičemž Evropa má životní zájem na tom, aby k takovému něčemu nedocházelo.

Turecko jako rozervána krajina

Evropská civilizace, panturkizmus a islamistické země jako možné alternativy identity a identifikace
Se vznikem nezávislého státu Republika Turecko po I. světové válce v roce 1923 se velmi intenzivně dostala do popředí otázka jeho identity a identifikace. I dnes, tedy po více než 80. letech, je tato otázka stále aktuální a široce diskutována nejen na půdě samotného Turecka, ale zaměstnává a trápí analytiků a státníků tak v jeho blízkém zahraničí, jakož i na celém světě. Téměř okamžitě po získání samostatnosti bylo směřování země nastartováno proevropský, tedy na evropskou civilizaci, její hodnoty, její kulturu a také snahu o postupné provádění jejího právního a politického systému. Vůdčí osobností tohoto procesu nebyl nikdo jiný, než Mustafa Kemal, který si časem vysloužil přívlastek Atatürk [1] Turecko se v té době chtělo modernizovat, přiblížit se vyspělým evropským zemím a tedy jinou možnost v té době nemělo.

Turecko jako rozervána krajina
Turecko jako rozervána krajina

Po tom, co Atatürk nově definoval národní, politickou, náboženskou i kulturní identitu tureckého národa, se v 30. letech s velkým nasazením pokoušel nastartovat hospodářský rozvoj. S tím šlo ruku v ruce pozápadnění, které se mělo stát jedním z prostředků modernizace (Huntington, 2007, str. 164). Turecko od své nezávislosti udělalo mnoho významných kroků k přiblížení se Evropě. Doslova kopírovalo západní vzory, a tak od vlády jedné strany přešlo k pluralitnímu systému politických stran, lobbovalo za členství v NATO, které nakonec v roce 1952 i dosáhlo, čímž potvrdilo svou pozici člena svobodného státu (Huntington, 2007, str. 164).

Kromě toho si podalo přihlášku v roce 1987 do EHS / EU v přesvědčení, že se chce stát jeho plnohodnotným členem, ale po množství zklamání a narůstajícího podezření, že země EU ho do svého elitního klubu nikdy nepřijmou, začalo hledat nové alternativy a směry, kterými by se mohlo identifikovat. Těmito alternativami byly Panturkizmus2 a orientace na islamistické země a muslimský svět. Do jaké míry jsou tyto alternativy perspektivní a zda hrozí odklonění se od procesu westernizácie a přibližování se Evropě, pojednávají následující podkapitoly.

Problém identity a identifikace Turecka v evropských strukturách (2)

Následující kapitola nesoucí název Zlomové okamžiky integračních ambicí nebo proces přibližování se Evropě je věnována postupnému procesu přibližování se Osmanské říše, jako předchůdkyni moderního Turecka, hodnotám evropské civilizace pro komplexnější pochopení této problematiky při použití historicko-analytické metody. Tato pasáž se dále věnuje situaci, jaká nastala po vzniku nezávislého Turecka v roce 1923 a snaží se nastínit jeho další směřování, orientaci a snahu identifikovat se. Další sekce je věnována situaci po II. světové válce a důležitým momentem v souvislosti s prohlubující se spoluprací mezi Západem a Tureckem. Poslední sekce této kapitoly rozebírá postupný proces integračních ambicí Turecka po vzniku EU v roce 1993 až po získání statusu kandidátské země a zahájení předvstupních rozhovorů jako základ pro budoucí členství v EU.

Problém identity a identifikace Turecka v evropských strukturách (2)
Problém identity a identifikace Turecka v evropských strukturách (2)

A konečně třetí kapitola této práce – Faktory bránící vstupu Turecka do evropských struktur, která vychází především z empiricko-analytické metody, je věnována nejproblematičtějším oblastem a faktorům, které Turecku brání plně se integrovat ve strukturách EU, resp. Identifikovat se v rámci evropské civilizace.
Co se týče zdrojů, vycházel jsem jednak z dostupné slovenské a české psané literatury, ale jelikož na společném česko-slovenském knižním trhu není dostatek titulů věnujících se této problematice, čerpal jsem stejně z odborných periodik a k získání mnoha informací my dopomohl i internet.

Problém identity a identifikace Turecka v evropských strukturách

Turecko se již více než 40 let, tedy od momentu podpisu dohody o přidružení s Evropským společenstvím v roce 1963, snaží stát plnoprávným a respektovaným partnerem evropských zemí a západní civilizace vůbec, zejména v souvislosti s členstvím v EU. Otázek týkajících se budoucnosti evropské integrace, existuje jen málo, ale žádná z nich nerozděluje evropské veřejné mínění i politické elity natolik jako ta, zda Turecko vůbec má, nebo nemá vstoupit do EU.

Problém identity a identifikace Turecka v evropských strukturách
Problém identity a identifikace Turecka v evropských strukturách

Největší problém spočívá v tom, že Turecko a EU jsou v současnosti prieviazané již do takové míry, že není cesty zpět. O dějinách Evropy bez Turecka, resp. Osmanské říše jako jeho předchůdkyni, se mluvit jednoduše nedá. Kromě toho, Turecko již splnilo tolik požadavků a vyhovělo Unii v tolika věcech, že v případě, kdyby se Turecko součástí EU v nejbližší budoucnosti nestalo, vyvolalo by to silné protievropské cítění a to nejen ze strany Turecka, ale arabských zemí vůbec.

Jako předmět hlubšího zkoumání jsem si pro tuto práci zvolil právě problematiku identity a identifikace Turecka v rámci evropských struktur a to už od dob Osmanské říše až do současnosti as tím související postupný proces přibližování se Evropě a evropským hodnotám, protože v souvislosti s budoucností EU tuto problematiku považuji za velmi aktuální. V současné době může EU Turecku nabídnout v podstatě jen dvě formy vzájemných vztahů. Buď může setrvat u dohody o přidružení, nebo může dojít k plnoprávnému členství, ale začíná se mluvit dokonce o jisté formě privilegovaného partnerství.

Tato práce si klade za cíl nejprve definovat všechny možné alternativy identity a identifikace Turecka obecně, přičemž se dosud vzpomínají zejména tři možnosti a to orientace na evropskou civilizaci, panturkizmus a islamistické země a na základě argumentace se pokusit dokázat, že právě orientace na EU je nejperspektivnější az ostatních uvedených nejreálnější a tudíž relevanci obou zbývajících zpochybnit. Dále je ambicí chronologicky představit vývoj vzájemných vztahů už od dob Osmanské říše až po současnost a nastínit nejdůležitější momenty, kterými se Turecko a evropská civilizace tak intenzivně na sebe navázaly. No a na základě tohoto historického vývoje dále rozebrat největší překážky, které brání Turecku stát se součástí EU a zhodnotit, do jaké míry jsou relevantní. Z hlediska metodologického přístupu a členění textu práce postupuje následovně. Je rozdělena do tří hlavních tématických částí doplněných Úvodem a Závěrem.

Pouze jeden ze 7 Katalánců věří, že spor s Madridem vyústí do nezávislosti

Jen jeden ze sedmi Katalánců věří, že současné napětí mezi Barcelonou a Madridem může vyústit do nezávislosti regionu. Více než dvě třetiny obyvatel Katalánska si však myslí, že napjatá situace má negativní vliv na ekonomiku regionu.

Vyplývá to z průzkumu

Pouze jeden ze 7 Katalánců věří, že spor s Madridem vyústí do nezávislosti
Pouze jeden ze 7 Katalánců věří, že spor s Madridem vyústí do nezávislosti

institutu GAD3 z přelomu října a listopadu, jehož druhou část v pondělí zveřejnil deník La Vanguardia, informovala agentura Reuters. Z průzkumu vyplynulo, že v možnost řešení krize mezi Barcelonou a Madridem klidnou cestou – dvoustrannými jednáními – věří jen pětina dotázaných.

Patnáct procent respondentů věří, že proces získávání suverenity Katalánska skončí vyhlášením nezávislého státu.

Přes 41 procent účastníků průzkumu si myslí, že nejpravděpodobnějším důsledkem voleb do katalánského parlamentu – vypsaných vládou v Madridu na 21. prosince – bude návrat k autonomii regionu.

Většina účastníků průzkumu současně souhlasí s tvrzením, že „proces získávání suverenity“ vedl v Katalánsku k rozkolu ve společnosti.

Více než 58 procent dotázaných si myslí, že Katalánsko svými snahami o nezávislosti utrpělo za posledních pět let dříve ztráty. Až 61 procent respondentů se obává, že vyhlášením nezávislosti se Katalánsko vyřadí z EU.

Z průzkumu také vyplynulo, že více než 42 procent dotázaných se cítí být současně Španěly i Katalánci. Dříve za Katalánců se považuje 21 procent dotázaných. Jen za Španělů se označilo pět procent respondentů a jen za Katalánců 20 procent dotázaných.

První část výsledků průzkumu GAD3 zveřejnila španělská tisk ještě v neděli a týkaly se preferencí voličů. Vyplynulo z nich, že strany podporující nezávislost Katalánska zvítězí v prosincových regionálních volbách; není však jisté, zda získají i parlamentní většinu.

Snahy mezitím sesazeného katalánského vedení přivedly Španělsko k nejhlubší politické krizi za posledních 40 let, konstatovala agentura Reuters. Krize vyvolala silné protišpanielske nálady v Katalánsku a v jiných regionech vedla k posílení nacionalistických tendencí.

Nejistota ohledně dalšího vývoje po 1. říjnu, kdy se v Katalánsku konalo sporné referendum o nezávislosti, přiměla více než 2000 společností k rozhodnutí přestěhovat své sídlo z Katalánska.

Španělská centrální banka zase nedávno varovala, že pokud bude konflikt mezi Barcelonou a Madridem přetrvávat, povede to ke zpomalení hospodářského růstu a omezení možností na tvorbu nových pracovních míst.

Nejziskovější firmou světa je zřejmě saúdskoarabský ropný koncern

Nejziskovější firmou světa je zřejmě saúdskoarabský ropný koncern
Saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán očekává, že uvedení akcií společnosti na burzu by mohlo přinést rekordních 100 miliard USD a hodnota společnosti by dosáhla 2 biliony USD.

Nejziskovější firmou světa je pravděpodobně saúdskoarabská ropná společnost Aramco. Uvádí to agentura Bloomberg, která zveřejnila první informace o financích koncernu.

Po desetiletí měl k údajům o financích saúdskoarabského ropného gigantu přístup jen úzký okruh vedení firmy, vládních představitelů a princů, nyní však s některými údaji přišla agentura Bloomberg. Podle jejích informací dosáhla Aramco za 1. pololetí minulého roku čistý zisk 33,8 miliardy USD (27,43 miliardy eur). Firma k údajům uvedla, že jsou nepřesné, více se však vyjádřit odmítla.

V případě, že jsou přesné, Aramco tak překonala zisk americké společnosti Apple (28,9 miliardy USD), firmy Samsung (14 miliard USD) či amerického ropného koncernu Exon Mobil (7,4 miliardy USD). Navíc Aramco je prakticky bez dluhu a ve srovnání se světovou konkurencí má mimořádně nízké produkční náklady.

Na druhé straně, uvádí Bloomberg, na společnost negativně působí vysoká závislost Rijádu od jejích výsledků, díky kterým království financuje náklady na sociální zabezpečení, na armádu, jakož i okázalý životní styl princů. Finanční údaje zároveň poukazují na vysokou citlivost společnosti od vývoje cen ropy. V 1. pololetí 2016, kdy ceny ropy dosahovaly v průměru 41 USD za barel (159 litrů), koncern dosáhl čistý zisk pouze 7,2 miliardy USD. Tento rok, kdy ceny ropy vyskočily na více než 70 USD / barel, se však počítá s výrazným růstem i ve srovnání s rokem 2017, kdy se situace na trhu s ropou zlepšila.

Saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán očekává, že uvedení akcií společnosti na burzu (firma plánuje prodat 5-% podíl) by mohlo přinést rekordních 100 miliard USD a hodnota společnosti by dosáhla 2 biliony USD. Někteří analytici a zástupci ropného průmyslu však o tom pochybují. Očekávají, že realističtější je hodnota od 1 do 1,5 bilionu USD.

Navzdory nízkoúročených vkladům úspory Němců stále rostou

Navzdory nízkoúročených vkladům úspory Němců stále rostou
Na konci minulého roku disponovaly německé domácnosti hotovostí a úsporami v bankách 2,31 bilionu eur.

Frankfurt nad Mohanem 13. dubna (TASR) – Němci usilovně spoří iv nynějším období nízkého úročení vkladů v bankách. Suma peněz domácností do konce března vzrostla meziročně o téměř 5% na rekorním 5,85 bilionu eur. V pátek o tom informovala Německá spolková banka (Bundesbank).

Centrální banka přišla k uvedené částce tak, že spočítala hotovost domácností, bankovní úspory, hodnotu cenných papírů a pohledávky vůči pojišťovnám, a penzijním fondem. Na cenu jejich nemovitostí nepřihlížela.

Na konci minulého roku disponovaly německé domácnosti hotovostí a úsporami v bankách 2,31 bilionu eur.

Němci se rádi pojišťují a na stáří se zajišťují v penzijních fondech. Ve obou oblastech mají odložených přes 2,17 bilionu eur.

Úspory v bankách je v důsledku inflace znehodnocují. V prvním čtvrtletí 2018 jejich reálná hodnota klesla o 1,30%. Konkrétně přišli střadatelé o 7,3 miliardy eur.

Na nízkých úrocích relativně získávají domácnosti, které si berou bankovní úvěry. Nejvíce je využívají na koupi bytů a rodinných domů. Zadluženost domácností v posledním čtvrtletí 2017 vzrostla o 0,7% na 1,73 bilionu eur.

Pokud se dluhy domácností odečtou od částky, kterou disponují, tak měli na konci kvartálu k dispozici 4,13 bilionu eur.

Cla na dovoz oceli zasáhly americký agrosektore

Cla na dovoz oceli zasáhly americký agrosektor
Od roku 2013 klesly americkým farmářům příjmy o více než polovinu. Důvodem byla vysoká úroda v předchozích letech, což stlačilo ceny agrokomodit jako kukuřice a sója.

Americký prezident Donald Trump odůvodnil vysoká dovozní cla na ocel a hliník podporou zahraničním dovozem poškozování ocelářství v USA. Krok, který je součástí jeho politiky „Amerika na prvním místě,“ však už stihl poškodit farmářů, kteří přitom patřili k Trumpová největším stoupencům.

Cla na ocel a hliník zvýšily náklady na nákup strojů a zařízení. Mnozí farmáři a agrofirmy nyní ustupují od plánovaných nákupů a rozšiřování byznysu, ukázal průzkum agentury Reuters mezi americkými farmáři, výrobci zemědělské techniky, stavebními firmami a dodavatelskými řetězci.

Důsledky zvýšených cen oceli na agrosektore tak ilustrují nežádoucí vliv agresivní ochranářské politiky v globální ekonomice. Ihned po Trumpová oznámení zavedení cel na dovoz oceli a hliníku 1. března více prodejci výrobků pro farmáře zvýšily ceny produktů, například zásobníků obilí. Ačkoliv zvýšení nebylo dramatické, mnozí farmáři se vzhledem k nejistý vývoj v následujícím období raději rozhodli některé investice odložit. Očekávají totiž ještě větší úder v podobě odvety Číny za plánované zavedení vysokých cel na dovoz čínských výrobků. Pokud Washington své hrozby splní a uvalí k mnoha čínské produkty vysoké dovozní cla, Čína pohrozila cly na citlivé americké produkty jako sója a čirok.

Kromě farmářů se oznámení zavedení cel na dovoz oceli a hliníku ve výši 25%, respektive 10% dotklo i producentů a prodejců agrotechniky, od menších firem jako A & P Grain až po koncerny typu Deere či Caterpillar. I když firmy využívají v mnoha případech ocel vyprodukovanou v USA, v důsledku cla šly nahoru také ceny oceli a hliníku od amerických firem.

Společnosti nyní řeší, zda a jak přesunout zvýšené náklady na vstupní suroviny na farmáře, kteří již potýkají s důsledky nízkých cen zemědělských komodit. Navíc i tyto firmy se obávají hrozících dovozních cel na čínské produkty. Odveta Pekingu by totiž tvrdě zasáhla do příjmů zemědělců, což by se odrazilo na jejich budoucích nákupech agrotechniky.

Od roku 2013 klesly americkým farmářům příjmy o více než polovinu. Důvodem byla vysoká úroda v předchozích letech, což stlačilo ceny agrokomodit jako kukuřice a sója. Kromě USA vysoké sklizně zaznamenaly v posledních letech i konkurenti z Brazílie, Argentiny a Ruska, což zasáhlo do podílu USA na světovém trhu s agrokomoditami.

Například Mexiko zvýšilo dovoz kukuřice z Brazílie loni 10krát a letos plánuje nákupy z tohoto zdroje ještě zvýšit. Důvodem jsou opět obavy z kroků Donalda Trumpa, který chce změnu podmínek v Severoamerické dohodě o volném obchodu (NAFTA). Mexiko se obává, že přehodnocení NAFTA by mohlo vést k problémům v dodávkách kukuřice z USA, tak se již v předstihu obrátilo na jiné země.

Čínský export v březnu klesl a vykázal vzácný obchodní deficit

Čínský export v březnu klesl a vykázal vzácný obchodní deficit
Import z Číny přitom minulý měsíc naopak vzrostl více, než ekonomové odhadovali.

Peking 13. dubna (TASR) – Export z Číny v březnu nečekaně klesl, poprvé od února minulého roku. To vyvolává otázky o „zdraví“ jednoho z klíčových faktorů růstu čínského hospodářství přesto, že obchodní spor mezi asijskou zemí a USA se prohlubuje.

Import z Číny přitom minulý měsíc naopak vzrostl více, než ekonomové odhadovali. To zase naznačuje, že domácí poptávka může být stále dostatečně pevný na to, aby zmírnil důsledky jakýchkoli obchodních šoků.

Čína tak v březnu vykázala obchodní schodek, což je v jejím případě velmi vzácný výsledek.

Podle nejnovějších údajů čínské celní správy export z druhé největší světové ekonomiky v březnu klesl meziročně o 2,7% na 171,4 miliardy USD (139,09 miliardy korun). Analytici přitom předpovídali Číně nárůst exportu o 11,8%.

A zároveň import do Číny se v březnu zvýšil o 14,4% na 179,1 miliardy USD, zatímco analytici odhadovali, že stoupne o 12%.

Výsledkem je březnový deficit obchodní bilance Číny ve výši 4,98 miliardy USD namísto očekávaného přebytku 27,5 miliardy USD.

Politicky citlivý obchodní přebytek Číny se Spojenými státy se v březnu ve srovnání s předchozím rokem snížil o 13% na 15,43 miliardy USD.

Vývoz hliníku z Číny v březnu také vzrostl a byl největší od června 2017, a to těsně předtím, než Spojené státy 23. března zavedly sazby na dovoz tohoto kovu a oceli.

(1 EUR = 1,2323 USD)

Tempo růstu inflace v Německu se v březnu zrychlilo

Podle konečných údajů index spotřebitelských cen v zemi v březnu vzrostl o 1,6% po únorovém zvýšení o 1,4%.

Tempo růstu inflace v Německu, které je největší ekonomikou eurozóny, se v březnu zrychlilo tak, jak to naznačil rychlý odhad. Vyplývá to ze zpřesněných výsledků spolkového statistického úřadu Destatis.

Podle konečných údajů index spotřebitelských cen v zemi v březnu vzrostl o 1,6% po únorovém zvýšení o 1,4%. Tento výsledek se shoduje s odhadem, který Destatis zveřejnil 29. března.

Podobně i harmonizovaný index spotřebitelských cen, který se v celé Evropské unii určuje podle jednotné metodiky, se v případě Německa v březnu zvýšil o 1,5% (o 1,2% v únoru).

V meziměsíčním srovnání spotřebitelské ceny v Německu v březnu stouply, už druhý měsíce po sobě, ale o něco méně, a to o 0,4% po 0,5-% nárůstu v únoru.

HICP se v březnu podle očekávání zvýšil meziměsíčně 0,4%.

Banka Wells Fargo dosáhla v prvním čtvrtletí zisk 5,5 miliardy USD

Banka si v prvním čtvrtletí zlepšila bilanci díky poklesu zdanění firem. Její výnosy však klesly o 2% na 21,9 miliardy USD.

Banka Wells Fargo dosáhla v prvním čtvrtletí zisk 5,5 miliardy USD
Banka Wells Fargo dosáhla v prvním čtvrtletí zisk 5,5 miliardy USD

San Francisco 13. dubna (TASR) – Americká veľkobanka Wells Fargo v prvním čtvrtletí dosáhla meziročně růst zisku o 6% na 5,5 miliardy USD (4,46 miliardy eur). V pátek o tom informovalo vedení kalifornského úvěrového ústavu.

Ve zprávě však zdůraznilo, že jde o předběžný výsledek. Vzhledem k tomu, že bude muset zaplatit pokutu, kterou ústav dostane od amerického bankovního dohledu, konečný výsledek bude nižší.

Představitelé Wells Fargo jednají o výši pokuty s vedením newyorského dohledu. Řeší skandál s otevíráním bankovních kont lidem, kteří o tom vůbec nevěděli a banka porušila zákony i jinými nepovolenými praktikami.

Banka si v prvním čtvrtletí zlepšila bilanci díky poklesu zdanění firem. Její výnosy však klesly o 2% na 21,9 miliardy USD.

Wells Fargo se soustřeďuje zejména na úvěry
Wells Fargo se soustřeďuje zejména na úvěry

Wells Fargo se soustřeďuje zejména na úvěry, ale navzdory růstu jejich úročení se jí situace zlepšuje jen pomalu. Ústav omezil své investiční bankovnictví a obchod s cennými papíry.

Analytici předpokládají, že hodnota akcií banky vzroste.

Daňová reforma zvýší deficit rozpočtu USA

Úřad očekává, že hodnotu 1 bilionu USD by měl schodek překonat již ve fiskálním roce 2020, tedy o dva roky dříve, než se původně předpokládalo.

Daňová reforma povede v příštích letech k rychlému růstu rozpočtového deficitu Spojených států Amerických. Uvedl to Rozpočtový úřad Kongresu (CBO).

V současném rozpočtovém roce, který skončí 30. září, by měl deficit podle CBO vzrůst na 804 miliard USD (653,45 miliardy korun). V předchozím fiskálním roce činil rozpočtový deficit 665 miliard USD.

Daňová reforma zvýší deficit rozpočtu USA
Daňová reforma zvýší deficit rozpočtu USA

Úřad očekává, že hodnotu 1 bilionu USD by měl schodek překonat již ve fiskálním roce 2020, tedy o dva roky dříve, než se původně předpokládalo. Ještě v červnu minulého roku CBO odhadoval, že schodek v objemu 1 bilionu USD dosáhnou Spojené státy ve fiskálním roce 2022.

Důvodem zrychlení růstu rozpočtového deficitu je právě daňová reforma a růst výdajů. Tyto kroky sice v krátkodobém měřítku ekonomiku podpoří, z dlouhodobějšího hlediska však na tempo jejího růstu budou mít jen minimální vliv.

Co se týče ekonomiky USA, úřad předpokládá, že tento rok dosáhne růst na úrovni 3,3%. V roce 2019 by se tempo růstu mělo zmírnit na 2,4% a v roce 2020 na 1,8%.

Analytici jsou přesvědčeni, že v době nízké nezaměstnanosti a silného ekonomického růstu by měla vláda přijímat kroky zejména na snížení dluhové zátěže. Ve skutečnosti dělá přesný opak.

Samotný státní dluh by měl do roku 2028 vzrůst na 100% hrubého domácího produktu (HDP). Jak dodal CBO, to je mnohem vyšší objem dluhu, než USA zaznamenaly v kterémkoli roce od skončení 2. světové války. V současnosti dosahuje dluh USA kolem 77% HDP.

Manželka Johna Travolty Kelly Preston vypadá na svůj věk božsky

John Travolta (61) se kdysi pyšnil přívlastkem sexsymbol a díky účinkování v kultovní Pomádě si získal množství obdivovatelek. Ty časy jsou už však dávno minulostí. Ještě štěstí, že má po svém boku krásnou manželku Kelly Preston (53), která na sebe strhne veškerou pozornost, kdekoliv se známý pár objeví.

Manželka Johna Travolty Kelly Preston vypadá na svůj věk božsky
Manželka Johna Travolty Kelly Preston vypadá na svůj věk božsky

Během uplynulého týdne se konala premiéra televizního projektu American Crime Story. Jeho první série se zaměřuje na případ herce a hráče amerického fotbalu O.J.Simpsona, který byl v roce 1994 obviněn z dvojnásobné vraždy. Tento proces provázela velká publicita a přestože byl bývalý sportovec osvobozen, dodnes sedí za mřížemi kvůli loupežím a únosu.

herec, zpěvák, tanečník a pilot – John Travolta
herec, zpěvák, tanečník a pilot – John Travolta

Jednu z ústředních postav ztvárňuje v počinu i herec John Travolta, který na slavnostním promítání nemohl chybět. Garde mu dělala atraktivní manželka Kelly Preston.

herec John Travolta
herec John Travolta

Herečka a bývalá modelka přišla oblečená v černých krajkových šatech, které dokonale zvýraznily její udržovanou postavu. Za zmínku stojí také mladistvě vyhlížející tvář zralé padesátnice. Upřímně, tipovali byste jí správný věk ?!

Lýkožrout ničí zdravé tatranské lesy, nastal čas jednat

Lýkožrout ničí zdravé tatranské lesy – nastal čas jednat?

Podle ministryně zemědělství G. Matečných přichází Slovensko i o jedinečné lázně na léčbu dýchacích cest.

Lýkožrout ničí zdravé tatranské lesy, nastal čas jednat
Lýkožrout ničí zdravé tatranské lesy, nastal čas jednat

Ve Vysokých Tatrách dochází k rozsáhlému úbytku vzácných lesů. Následkem kalamity v roce 2004 se ve Vysokých Tatrách extrémně přemnožil lýkožrout. Dochází k erozi půdy a vysychání vodních zdrojů.

Ministryně zemědělství a rozvoje venkova SR Gabriela Matečná dnes uvedla, že pokud nedojde ke změně přístupu, lesy z těchto území na dlouhá desetiletí zmizí. Ministerstvo životního prostředí ČR však tvrdí, že takový stav reálné nemůže nastat.

Napadené nejsou jen plochy, které zasáhla větrná smršť, ale i zdravé lesy. „Více než deset let se díváme, jak nám tatranské lesy doslova umírají před očima. V důsledku invaze podkôrneho hmyzu ve vyschlém mrtvém lese nastává eroze půdy, vysychají studánky a horské potoky. Nastal čas jednat,“ řekla Matečná s tím, že podle ní efektivně , ekologické ak životnímu prostředí přátelské řešení je k dispozici již desítky let. „Lýkožrouta musíme předběhnout, najít ho aktivního ve stromech. To je klíč k tomu, abychom pomohli přírodě, „řekl Ján Slivinský ze Státních lesů Tatranského národního parku.

Po větrné kalamitě v listopadu 2004, ale i po vichřici Žofia v roce 2014, byly dočasně odlesněné plochy s nižším stupněm ochrany po zpracování dřeva lesníky následně zalesněné. Na druhé straně v rezervacích s nejpřísnějším stupněm ochrany se o zalesnění, které trvalo o něco déle, postarala sama příroda. Resort životního prostředí prosazuje v těchto z pohledu ochrany přírody nejhodnotnějších lokalitách taková opatření, jejichž cílem je zajistit ochranu jedinečných lesních komplexů bez přímého zásahu člověka.

„Jsme připraveni na konstruktivní diskusi s každým, kdo má zájem chránit přírodní bohatství našich velehor. Nebylo by správné vnímat tento stav jen z ekonomického a lesnického hlediska, a ne z pohledu ochrany přírody. Komunikace musí být založena na vědeckých a praktických poznatků, ne na emocích, „řekl ministr životního prostředí László Solymosi.

pohled ochrany přírody
pohled ochrany přírody

Matečná bude iniciovat kulatý stůl s odborníky z oblasti lesnictví a ochrany životního prostředí. Ztrátou lesů totiž podle ní přichází Slovensko io jedinečné lázně na léčbu dýchacích cest. Jediný smrk přitom ročně vyprodukuje kyslík pro 50 lidí. „Vysokohorské tatranské lesy jsou symbolem Slovenska. Chrání svahy před půdní erozí, regulují vodní poměry horského prostředí, jsou zdroji pitné vody, zmírňují výkyvy horského počasí a vytvářejí kvalitní ovzduší. Jsou domovem mnoha vzácných živočichů a rostlin,“ objasnila Matečná.

Podle resortu zemědělství je problém ve Vysokých Tatrách způsobený rozdílným pohledem na péči o chráněné území ze strany ochranářů a lesníků. Zatímco ochranáři prosazovali pasivní přístup, tedy bezzásahovosť na celém území Tatranského národního parku, lesníci navrhovali aplikovat citlivou ochranu na základě dlouholetých zkušeností. Lesnictví na Slovensku má historii trvající několik století a bohaté zkušenosti v boji s kůrovcem. Sladění přístupů v ochraně přírody by mělo být cílem kulatých stolů, které bude iniciovat ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova.

Lesnictví na Slovensku
Lesnictví na Slovensku

„Zastáváme odborný názor, že zachovat přírodu Tater se vší rozmanitostí biodiverzity je třeba s minimem vlivů člověka a ponecháním vývoje na přírodní procesy. Takové území bude navštěvované a vyhledávané, bude lákat svou rozmanitostí a divokostí, bude možné vidět všechny původní druhy v přirozených stanovištích, bez ovlivnění člověkem, „dodal ředitel Správy Tatranského národního parku Pavol Majko.

Příroda TANAPu

Založení: 1.1.1949, nejstarší slovenský národní park
Poslání: zachovat přírodu Tater se vší rozmanitostí živé a neživé přírody
Využití území: věda a výzkum, léčení, rehabilitace, rekreace, sport, turistika

vysoké Tatry
Poloha a rozloha
Tatranský národní park zabírá horstvo Tatry, část TANAPu se rozprostírá v přilehlých kotlinách,
rozloha TANAPu – 1 045 km², z toho vlastní území – 738 km², ochranné pásmo – 307 km²
Prírodoochranné hodnoty TANAPu
ledovci utvořený tvar pohoří (glaciálního reliéf) jako výrazný krajinnotvorný prvek – ostré štíty, hluboké ledovcové kotle a doliny, plesa, vodopády,
tatranský les – tvoří téměř 60% území parku,
pestrost původních rostlinných a živočišných druhů, z nichž některé jsou endemity. Tatranským endemický je např. kamzík horský tatranský a prvosenka dlhokvetá plocholistá,
některé rostlinné a živočišné druhy zde prožívají už od doby ledové – nazýváme jejich glaciální relikty (např. kamzík horský tatranský).
rozdělení Tater
Západní Tatry se dělí na tyto části – Osobitá, Roháče, Sivý vrch, Liptovské Tatry, Liptovské Kopy, Červené vrchy,
Východní Tatry se skládají ze dvou částí – Vysoké Tatry a Belianské Tatry.
nejvyšší vrcholy
Gerlachovský štít 2 655 m n.m. – nejvyšší vrch Tater, Slovenska i celého Karpatského oblouku,
Bystrá 2 248 m n.m. – nejvyšší vrch Západních Tater,
Havran 2 152 m n.m. – nejvyšší vrch Belianských Tater.
Vznik Tater a jejich geologická stavba
počátky vzniku v starších prvohorách (asi před 570 miliony let), na konci druhohor (před více než 80 miliony let) přesun příkrovů, v mladších třetihorách (před 12 miliony let) vyzvednutí,
tvarování v starších čtvrtohorách vlivem trojnásobného zalednění horskými ledovci
ústup ledovců asi před 10 000 lety,
větší část Vysokých a Západních Tater je budována magmatické horninami (granodiorit – žula) a metamorfovaných horninami (ruly, svory, migmatity, …),
Belianské Tatry a části Západních Tater (Osobitá, Sivý vrch, Červené vrchy) jsou tvořeny vápenci a dolomity.
živočišstvo
Nejvzácnější živočichy území TANAPu:

svišť horský tatranský
tatranské endemity – kamzík horský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica), svišť horský tatranský (Marmota marmota latirostris), hraboš sněžný tatranský (Microtus nivalis mirhanreini); … (jsou zároveň glaciálního reliktní),
velké šelmy – medvěd hnědý (Ursus arctos), vlk obecný (Canis lupus), rys ostrovid (Lynx lynx), kočka divoká (Felis sylvestris),
draví ptáci – orel skalní (Aquila chrysaetos), sokol stěhovavý (Falco peregrinus), poštolka obecná (Falco tinnunculus), …,
sovy – sýček vrabčí (Glaucidium passerinum), výr velký (Bubo bubo), sova lesní (Strix aluco), …
rostlinstvo
Nejvzácnějšími jsou endemické a reliktní rostliny:

tatranské endemity – pryskyřník vysokotatranských (Ranunculus altitatrensis), světlík bezosťová (Euphrasia exaristata), prvosenka dlhokvetá plocholistá (Primula Haller subsp. platyphyla), …,
Západokarpatské endemity – lomikámen vytrvalý (Saxifraga wahlenbergii), stračka tatranská (Delphinium oxysepallum), hřebíček lesklý (Dianthus nitidus), mák tatranský (Papaver tatricum), …,
glaciální relikty (pozůstatky doby ledové) – dryádka osmiplátečná (Dryas octopetala), medvídek alpský (Arctous alpina), pryskyřník zakořeňující (Ranunculus reptans).
vodstvo
potok
Na území TANAPu je přes 100 vysokohorských jezer – ples. Největší je Veľké Hincovo Pleso (20,08 ha). Je zároveň nejhlubším plesem (hloubka okolo 53 m).
V oblasti Štrbského plesa je hranice mezi dvěma úmorné. Na východ od této hranice napájejí a tvoří tatranské potoky řeku Poprad (úmoří Baltského moře), na západ napájejí řeku Váh (úmoří Černého moře).
K nejznámějším tatranským vodopádem patří Studenovodské vodopády, Kmeťov vodopád, Vajanského vodopád, Roháčský vodopád, Vodopád Skok.
jeskyně
Belianská jeskyně
V Tatrách je okolo 300 jeskyní. Jediná veřejnosti zpřístupněná je Belianská jeskyně při Tatranské Kotlině (objevená r. 1881, zpřístupněna v r. 1882). Je prohlášena za Národní kulturní památku. Nejdelším dosud prozkoumaným jeskynním systémem je systém jeskyně Javorinka.
První lidé v Tatrách
První doložené osídlení Tater a podtatranské oblasti člověkem pochází z období 8 000 let před naším letopočtem. Jde o nálezy kamenných nástrojů na Burich u Velkého Slavkova.

Vysoké Tatry – velehory na Slovensku

Po větrné kalamitě v roce 2004 se ve Vysokých Tatrách na popadaných stromech extrémně přemnožil podkôrny hmyz. Kvůli protestům aktivistů dostali lesníci Státních lesů Tatranského národního parku (TANAP) oficiální zákaz vytěžit dřevo, aby si příroda poradila se situací sama. V současnosti jsou ale napadené už i předtím zdravé stromy, dochází k erozi půdy a k vysychání vodních zdrojů

„Více než deset let se díváme, jak nám tatranské lesy doslova umírají před očima. V důsledku invaze podkôrneho hmyzu ve vyschlém mrtvém lese nastává eroze půdy, vysychají studánky a horské potoky. Nastal čas jednat, „prohlásila ministryně zemědělství a rozvoje venkova Gabriela Matečná.

Vysoké Tatry si bez lesů nikdo z nás neví a ani nechce představit. „Vysokohorské tatranské lesy jsou symbolem Slovenska. Chrání svahy před půdní erozí, regulují vodní poměry horského prostředí, jsou zdroji pitné vody, zmírňují výkyvy horského počasí a vytvářejí kvalitní ovzduší. Jsou domovem mnoha vzácných živočichů a rostlin. Historicky slouží lidem a měly by s nimi žít v souhře. Aby je lidé mohli využívat na relax, turistiku, sport, léčbu, „říká ministryně.

„Lýkožrouta musíme předběhnout, najít ho aktivního ve stromech. To je klíč k tomu, abychom pomohli přírodě, „říká Jan Slivinský ze Státních lesů TANAP-u. To je názor lesníka, který chce co nejvíce zabránit rozšíření nebezpečného podkôrneho hmyzu na základě dlouholetých zkušeností. Ochranáři jsou však za pasivní přístup, čili bezzásahovosť na celém území Tatranského národního parku.

Ani ministryni není jedno, co se s lesními porosty ve Vysokých Tatrách děje. Bude proto iniciovat kulatý stůl s odborníky z oblastí lesnictví i ochrany životního prostředí, aby se dosáhlo vzájemná rozumná dohoda v zachování lesních ploch v našich velehorách.

Jak připomíná portál napalete.sk, jedním z aktivistů, vinou kterých se zabránilo zásahu proti kůrovcem a těžbě v postižených lesích, je také známý lovec konspirátorů Juraj Smatana, který tehdy působil ve sdružení nevládních ochranářských uskupení Ekofórum. „Lýkožrouti nezničí slovenské smrkové lesy. To je falešný obraz, že lýkožrout sežere Tatry, pak sežere Malou Fatru a pak bude pokračovat na Bratislavu. Tento nebo příští rok se začne kůrovcové kalamita oslabovat, „řekl Smatana v roce 2007 pro deník Pravda. Lýkožrout totiž nenapadl jen postižené části lesů, ale i zdravé stromy.

Štiplova 2681/8, Dejvice, 160 00 Praha 6, objekt – Města a obce

Štiplova 2681/8, Dejvice, 160 00 Praha 6 – informace o poště a PSČ, údaje z katastru nemovitostí a katastrální mapa, statistické údaje o objektu, GPS pozice pro navigaci.

Zařazení objektu Štiplova 2681/8, Dejvice, 160 00 Praha 6

Název objektu Štiplova 2681/8, Dejvice, 160 00 Praha 6
PSČ 16000
Katastr, mapa Dejvice 2681, Praha
Ulice Štiplova
Obec Praha
Okres Hlavní město Praha
Kraj Hlavní město Praha
Statistika Statistické údaje o objektu

Identifikace objektu Štiplova 2681/8, Dejvice, 160 00 Praha 6

GPS pozice
50.108013457, 14.3838031323
RUIAN kód SO.26601338
Dejvice 2681, Praha na parcele st. 3082/33 v KÚ Dejvice
Informace z katastru nemovitostí
Čísla domovní 2681
Na parcele st. 3082/33
Adresní místa v objektu 1 adresa, Štiplova 2681/8
Zastavěná plocha 111m2
Podlahová plocha 245m2
Obestavěný prostor 1105m3
Počet bytů 1
Počet podlaží 3
ID Budovy 1233865101
Platí od 15.11.2013
Kód SO.26601338
Vice o objektu Vlastnictví | CUZK
Definiční bod X:-1040383.08 Y:-745151.85
GPS 50.108013457,14.3838031323
GPS H°M’S“ 50°06’28.8484″,14°23’1.6913″
GPS Geocaching 50°6.480807’N,14°23.028188’E

Štiplova 2671/1, Dejvice, 160 00 Praha 6, objekt – Města a obce

Štiplova 2671/1, Dejvice, 160 00 Praha 6, objekt – Města a obce

Základní údaje o objektu Štiplova 2671/1, Dejvice, 160 00 Praha 6

Štiplova 2671/1, Dejvice, 160 00 Praha 6 – informace o poště a PSČ, údaje z katastru nemovitostí a katastrální mapa, statistické údaje o objektu, GPS pozice pro navigaci, informace o firmách, osobách a živnostech z veřejného rejstříku.

Zařazení objektu Štiplova 2671/1, Dejvice, 160 00 Praha 6

Název objektu Štiplova 2671/1, Dejvice, 160 00 Praha 6
PSČ 16000
Katastr, mapa Dejvice 2671, Praha
Ulice Štiplova
Obec Praha
Okres Hlavní město Praha
Kraj Hlavní město Praha
Statistika Statistické údaje o objektu

Identifikace objektu Štiplova 2671/1, Dejvice, 160 00 Praha 6

GPS pozice
50.1076979624, 14.3831420885

 

RUIAN kód SO.26601281
Dejvice 2671, Praha na parcele st. 3082/19 v KÚ Dejvice
Informace z katastru nemovitostí
Čísla domovní 2671
Na parcele st. 3082/19
Adresní místa v objektu 1 adresa, Štiplova 2671/1
Počet bytů 1
Počet podlaží 1
ID Budovy 1233844101
Platí od 15.11.2013
Kód SO.26601281
Vice o objektu Vlastnictví | CUZK
Definiční bod X:-1040411.37 Y:-745203.49
GPS 50.1076979624,14.3831420885
GPS H°M’S“ 50°06’27.7127″,14°22’59.3115″
GPS Geocaching 50°6.461878’N,14°22.988525’E

Štiplova 2675/9, Dejvice, 160 00 Praha 6

Štiplova 2675/9, Dejvice,
160 00 Praha 6

Statistické informace o stavebním objektu číslo 2675 na parcele st. 3082/27 v k.ú. Dejvice. Základní údaje o objektu Dejvice 2675, Praha na parcele st. 3082/27 v KÚ Dejvice, katastrální mapu a zařazení v databázi RUIAN naleznete na samostatné stránce.

Hlavní adresa

Okres 40924 (CZ0100) Praha
Městský obvod Prahy 060 Praha 6
Obec 554782 Praha
Část obce 400459 Dejvice
PSČ a adresní pošta 16000 Praha 6
Ulice 774201 Štiplova
Číslo domovní 2675 číslo popisné
Číslo orientační 9

Převažující využití budovy

Typ využití budovy 3 Budova pro bydlení
Způsob využití budovy dle katastru nemovitostí / dle RÚIAN 6 Stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení
Klasifikace stavebních děl CZ-CC 111011 Budovy jednobytové

Technicko ekonomické údaje budovy

Údaj Hodnota Kód Text
Druh vlastníka budovy 9 nezjištěno
Počet všech podlaží budovy 1 1 1 podlaží
Počet bytů v budově (vchodu) 1 1 1 byt
Vybavení budovy výtahem 9 nezjištěno
Obestavěný prostor budovy v m3
Zastavěná plocha budovy v m2
Podlahová plocha budovy v m2
Materiál nosných zdí budovy 88 Nedefinováno
Připojení budovy na odpad 8 Nedefinováno
Připojení budovy na vodovod 9 nezjištěno
Způsob vytápění budovy 9 nezjištěno
Připojení budovy na plyn 8 Nedefinováno
Druh plynu
Topné médium – hlavní
Topné médium – vedlejší
Počet evidovaných obyvatel v budově
Druh domu dle SLDB 19 Provozní budovy s byty
Počet nadzemních podlaží domu dle SLDB 99 Nezjištěno
Druh vlastníka domu dle SLDB 8 Nedefinováno
Způsob vytápění domu dle SLDB 88 Nedefinováno
Připojení domu na vodovod dle SLDB 8 Nedefinováno
Období výstavby nebo rekonstrukce domu dle SLDB 88 Nedefinováno
Počet obyvatel v budově dle SLDB – trvalý pobyt 0 0
Počet obyvatel v budově dle SLDB – obvyklý pobyt 0 0

Další územní identifikace

Kraj (dle statistické klasifikace NUTS) 3018 (CZ010) Hlavní město Praha
Katastrální území 729272 Dejvice
Městský obvod/městská část 500178 Praha 6
Územně technická jednotka 729272 Dejvice
Část obce díl 400459 Dejvice
Základní sídelní jednotka 129275 Hanspaulka
Základní sídelní jednotka díl 1292750 Hanspaulka
Statistický obvod 132284 Statistický obvod 2271

Územní spádovost pod správní úřady

Obec s rozšířenou působností 1000 Praha
Pověřený obecní úřad 10000 Praha
Správní obvod Prahy 1106 Praha 6
Stavební úřad 100611 Stavební úřad – Úřad městské části Praha 6
Matriční úřad 00108 Úřad městské části Praha 6 – Matrika
Finanční úřad 0060 Finanční úřad pro hlavní město Prahu, územní pracoviště pro Prahu 6
Přesah budovy na území jiné obce 0 ne

Jednoznačný identifikátor budovy v rámci ČR

V Registru sčítacích obvodů a budov 1031721461
Pořadové číslo budovy (vchodu) 1
V Informačním systému katastru nemovitostí 1233848101
V informačním systému základního registru RÚIAN 26601231

Lokalizace

Parcelní číslo v rámci katastrálního území 2030820270
Souřadnice X,Y definičního bodu budovy ano

Údaje doplňkové

Rohový objekt
Evidovaná duplicita čísla domovního 0

Zdroj dat: Český statistický úřad

ulice Na Klimentce Praha Dejvice Hanspaulka

Pražská Hanspaulka což je část Pražských Dejvic je synonymem pro nejlepší adresu. Proč je Čechy pro čechy Hanspaulka synonymem pro nejlepší adresu. Je Hanspaulka atraktivní místo pro bydlení i pro cizince?

Historické kořeny, pocit výjimečné čtvrti, to cizincům celkem nic neříká. Každý by chtěl svůj byt pronajmout firemnímu manažerovi nebo řediteli firmy, za kterého platí nájem stabilní po celém světě známá firma, která je zárukou toho, že nebudou problémy s placením nájmu. Nájemník, který neplatí dohodnutý nájem je černou můrou pro majitele nemovitostí. Pokud pronajmete byt nebo rodinný dům čechovi, který podniká jako OSVČ, můžete občas ale ne zas tak často narazit na problémy. Podnikání českého podnikatele se může rozkolísat daleko pravděpodobněji, než u velké mezinárodní firmy s tradicí dlouhou několik desítek let, jejíž výrobky nebo služby kupují a užívají lidé po celém světě.

Ulice Na Klimentce na Pražské Hanspaulce je hezké místo pro bydlení.

Hanspaulka je pojem nejen v Praze, ale v celém Česku. Je jen jedna. Jenže tento význam má právě jen a jen pro Čechy. Cizinci si vybírají své bydlení podle jiných kritérií. Pro cizince je důležité zejména zda v oblasti bydlí další krajané, kolegové prostě někdo s kým budou moci spoluvytvářet společenský život. Nikdo nechce žít sám jen se svojí rodinou. Většina cizinců, kteří mají děti chce bydlet zejména tam, kde je v blízkosti nějaká škola pro cizince. Proto u Francouzské školy v Praze bydlí Francouzi, u Německé školy najdete zejména němce, rakušáky a švýcary a u Japonské školy v Praze pak zejména Japonce. Pokud se chystáte investovat do koupi nemovitosti, kterou zamýšlíte pronajímat je blízká vzdálenost k některé z mezinárodních školy tím rozhodujícím faktorem. V Praze je několik mezinárodních škol a rozhodující množství těchto škol je v Praze 5 a 6.

Hanspaulka je z hlediska atraktivnosti pro cizince dobré místo, protože v blízkosti Hanspaulky je International school of Prague v Praze 6 – Nebušicích, v dojezdové vzdálenosti je Ruska škola na Sibiřském náměstí v Bubenči a také Francouzská škola na Smíchově není zase tak daleko.

Hanspaulka je oblíbené místo pro bydlení pro řadu diplomatů. Hanspaulka těží z faktu, že většina ambasád v Praze je v Bubenči, odkud je to na Hanspaulku jen 5 – 10 minut autem.

Celá čtvrť Hanspaulka je pojmenována po Hansi Paulovi Hippmanovi, který si zde v roce 1773 nechal vystavět barokní zámeček. Vzhledem ke svému umístění a členitosti svažitého terénu skýtá projekt překrásný výhled na Prahu 6 i na Pražský hrad.

ulice Štiplova Praha Hanspaulka
ulice Na Klimentce Praha Hanspaulka
ulice Na Míčánce Praha Hanspaulka
ulice Štiplova Praha Hanspaulka
ulice Na Kodymce Praha Hanspaulka
ulice Zengrova Praha Hanspaulka
ulice Šárecká Praha Hanspaulka
ulice Neherovská Praha Hanspaulka
ulice Mylnerovka Praha Hanspaulka
ulice Toulovská Praha Hanspaulka
ulice Kozlovská Praha Hanspaulka
ulice Na Zavadilce Praha Hanspaulka
ulice Za Hanspaulkou Praha Hanspaulka
ulice Na Kotlářce Praha Hanspaulka
ulice Rychtářská Praha Hanspaulka
ulice Turkovská Praha Hanspaulka

MEGACON s.r.o. IČ: 27431614

IČ: 27431614DIČ: CZ27431614DS: dssk4jndatum vzniku: 

Městský soud v Praze, odd. C vložka 112302

Společnost „MEGACON s.r.o.“ byla založena před 12 lety v Praze.

Mezi obory podnikání, které evidujeme, patří: Demolice a příprava staveniště, Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí, Ostatní ubytování, ale zabývá se i dalšími 8 obory. Je aktivní bez omezení činnosti.

Společnost dle nám dostupných informací zatím dosahuje jen malých obratů a zaměstnává jednotky zaměstnanců. Firma meziročně obratově stagnuje. Zaznamenali jsme stejnou hodnotu obratu v posledních dvou sledovaných obdobích.

MEGACON s.r.o.
MEGACON s.r.o.
Jednatel Natalia Ovsyankina (50 let)
Jednatel Alexey Ovsyankin (52 let)
Jednatel Egor Ovsyankin (29 let)

 Adresa

Štiplova 2684/14
16000 Praha
Hlavní město Praha
Okres: Praha 6

MEGACON s.r.o. IČO: 27431614, Štiplova 2684/14, Dejvice, 160 00 Praha Hanspaulka

MEGACON s.r.o. IČO: 27431614, Štiplova 2684/14, Dejvice, 160 00 Praha Hanspaulka

Údaje o subjektu DPH
DIČ: CZ27431614 Právnická osoba
Obchodní firma / název:
MEGACON s.r.o.
Sídlo: Štiplova 2684/14
PRAHA 6 – DEJVICE
160 00 PRAHA 6
Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Územní pracoviště pro Prahu 6, Nábř.Kpt.Jaroše 1000/7, PRAHA 7, tel.: 220 361 111
Údaje zobrazeny dne 31.03.2018
Údaje o nespolehlivém plátci DPH
Nespolehlivý plátce: NE
Bankovní účty určené ke zveřejnění
Datum zveřejnění
2315288001/5500 02.09.2014
Údaje o registraci k DPH
Typ registrace Registrace platná od: Registrace platná do:
Plátce 11.07.2014
Tato registrace byla zveřejněna dne: 15.07.2014

Lecitra, a.s. IČO: 24751138 Praha Štiplova 2685/2

Lecitra, a.s. IČO: 24751138 Praha Štiplova 2685/2

Lecitra, a.s. IČO: 24751138 Praha Štiplova 2685/2
Lecitra, a.s. IČO: 24751138 Praha Štiplova 2685/2
IČO: Lecitra, a.s.
24751138
Sídlo: Lecitra, a.s.
Štiplova 2685/2
16000, Praha (okres Hlavní město Praha)

Datum zápisu:
22. 10. 2010
Právní forma:
Akciová společnost

Spisová značka:
Městský soud v Praze, odd. vložka: B 16569

Datová schránka: Lecitra, a.s.
cp9vac4

Lecitra, a.s. IČO: 24751138 Praha Štiplova 2685/2
Lecitra, a.s. IČO: 24751138 Praha Štiplova 2685/2

Adresa společnosti
Sídlo: Štiplova 2685/2, 16000 Praha
Adresy: Štiplova 2685/2, Dejvice, 160 00 Praha 6
od 29. 01. 2015
Koněvova 2660/141, Žižkov, 130 00 Praha 3
od 30. 06. 2014 od 29. 01. 2015
Praha 3 – Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 13083
od 22. 10. 2010 od 30. 06. 2014

EnteroZOO detoxikační gel 100 g

EnteroZOO detoxikační gel 100 g
EnteroZOO detoxikační gel 100 g

EnteroZOO slouží k detoxikaci organizmu zvířete. Při průchodu trávicím traktem na sebe váže toxické látky, patogenní bakterie a alergeny a odvádí je stolicí z těla ven. EnteroZOO je velmi bezpečný, nevstřebává se a mohou jej užívat také březí nebo kojící samice i mláďata.

EnteroZoo se významně uplatňuje v gastroenterologii, nefrologii, urologii, chirurgii a traumatologii. Selektivně absorbuje toxické látky, především látky poškozujícísliznice trávicího ústrojí. Reguluje trávení a mikrobiocenózu. Podílí se na očištění vnitřního prostředí organismu od konečných a toxických metabolitů.

Gel je schopen vyřešit širší okruh problémů spojených s bakteriálními infekcemi, metabolickými poruchami a poruchami zažívací funkce, které často doprovázejí a komplikují průběh chirurgických zákroků.

Může být aplikován na neporušenou kůži stejně jako přímo na ránu v případech traumatického poškození tkání, při popáleninách a při chronických zánětlivých procesech.

kampaň Pravda o drogách oslovuje děti

kampaň Pravda o drogách oslovuje děti

 

Skuteční lidé a skutečné příběhy v dokumentu o Řekni ne drogám – řekni ano životu šířící kampaň „PRAVDA O DROGÁCH„.

kampaň Pravda o drogách oslovuje děti
kampaň Pravda o drogách oslovuje děti

Již od svého vzniku v ČR v roce 2001, se projekt zabývá protidrogovou prevencí a osvětovým vzděláváním v problematice drog a jejich zdravotních a sociálních rizicích. Zároveň se snaží propagovat život bez drog. Především formou protidrogových informačních akcí v ulicích měst.

kampaň Pravda o drogách oslovuje děti, které ještě drogy nezkusili
sdružení ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU funguje v České republice od roku 2002 a je součástí mezinárodní sítě neziskových organizací zabývajících se protidrogovu prevencí již od roku 1983
sdružení ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU funguje v České republice od roku 2002 a je součástí mezinárodní sítě neziskových organizací zabývajících se protidrogovu prevencí již od roku 1983

ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU

Celorepublikový Cyklo-běh upozorňuje na DROGOVOU NEGRAMOTNOST u mládeže a dětí a pomáhá zvýšit celospolečenskou aktivitu a zodpovědnost v přístupu k tomuto problému.
Celorepublikový Cyklo-běh upozorňuje na DROGOVOU NEGRAMOTNOST
u mládeže a dětí a pomáhá zvýšit celospolečenskou aktivitu a zodpovědnost v přístupu
k tomuto problému.

Cyklo-běh za Českou republiku bez drog je největší pravidelnou protidrogovou kampaní spojenou se sportem. Jsou při něm pořádány přednášky ve školách pro školní mládež jako prevence proti vzniku drogové závislosti u mládeže.
Cyklo-běh za Českou republiku bez drog je největší pravidelnou protidrogovou kampaní spojenou se sportem. Jsou při něm pořádány přednášky ve školách pro školní mládež jako prevence proti vzniku drogové závislosti u mládeže.

Za necelých šest let činnosti uskutečnili lidé z organizace Řekni ne drogám – řekni ano životu přes 4500 protidrogových informačních akcí v ulicích měst v celé ČR.

Protidrogové informačních akcí v ulicích měst - Řekni NE drogám – řekni ANO životu
Protidrogové informačních akcí v ulicích měst – Řekni NE drogám – řekni ANO životu

Také dodává protidrogové přednášky pro děti a vydává a distribuuje informační materiály o jednotlivých drogách.

UMOŽNIT DĚTEM UČINIT INFORMOVANÉ ROZHODNUTÍ NEBRAT DROGY JE ÚČELEM SDRUŽENÍ ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU
UMOŽNIT DĚTEM UČINIT INFORMOVANÉ ROZHODNUTÍ NEBRAT DROGY JE ÚČELEM SDRUŽENÍ ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU

Je autorem jedinečné a rozsáhlé vzdělávací kampaně PRAVDA O DROGÁCH, jejíž součástí je unikátní sada 10 ti brožur o nejvíce dostupných a zneužívaných drogách včetně alkoholu, marihuany, extáze, pervitinu, LSD, heroinu, zneužívání utišujících léků a dalších.

Porche Plzeň - V Porsche Plzeň si uvědomujeme závažnost drogové problematiky a navíc máme rádi sport. Celou akci jsme rádi doprovázeli vozem Škoda Octavia.
Porche Plzeň – V Porsche Plzeň si uvědomujeme závažnost drogové problematiky a navíc máme rádi sport. Celou akci jsme rádi doprovázeli vozem Škoda Octavia.

Prevence projektu je zaměřena především na děti, mládež a rodiče. Projekt organizuje a realizuje v ČR co do intenzity, pravidelnosti a rozsahu největší protidrogovou kampaň spojenou se sportem s názvem Cyklo-běh za Českou republiku bez drog, která má podpořit širokou veřejnost k životu bez drog.

PROTIDROGOVÉ PŘEDNÁŠKY PRO DĚTI během cyklo-běhu

Poslední den cyklo-běhu za Českou republiku bez drog 2016

Řekni NE drogám - Řekni ANO životu

Řekni NE drogám – Řekni ANO životu

Lektoři v poslední den cyklo-běhu dodali dětem na pěti školách, které cestou tým lektorů navštěvoval 12 přednášek pro celkových 682 dětí. Všichni lektoři dodávají standardní produkt, protože dotazníky ze škol od dětí, jsou prostě parádní. Promo tým společně s lektory rozdali 4300 protidrogových brožurek a 1500 letáků o Cykloběhu a faktech o marihuaně.

Cyklisté si dnes dali dojezdovku cca 110km. Nu myslím, že po těch téměř 1300km na kole, byla dosti dlouhá a užitečná cesta. Obdivuju je, za to co utáhly a s jakou vervou.

Cykloběh je největší protidrogová kampaň v roce, která je spojená se sportem. Celkem trvá 10 pracovních dnů (14 dní i s víkendem) a to vždy v červnu

Cykloběh je největší protidrogová kampaň v roce, která je spojená se sportem. Celkem trvá 10 pracovních dnů (14 dní i s víkendem) a to vždy v červnu

Velký díky patří všem, kteří se na Cykloběhu jakýmkoliv způsobem podíleli !!! Tak teď to vše sečíst a bude hotovo. Pak už jen prezentace Cykloběhu, kterou vám brzy oznámíme

Tato aktivita chce upozornit na DLOUHODOBĚ ZANEDBANÉ VZDĚLÁVÁNÍ na poli drogové prevence a volá po zvýšení DROGOVÉ GRAMOTNOSTI a osvěty v naší zemi. Nad akcí převzal záštitu Senát Parlamentu ČR.

Účel sdružení je umožnit dětem učinit informované rozhodnutí nebrat drogy!
Bezpečné město je sen každého občana města, kde by chtěl žít každý. Kriminalita spojená s drogami, vykradená auta, domy, byty, chaty…narkomani v domech, podchodech a parcích. To vše způsobeno zneužíváním drog, zejména u mladých lidí,
ze kterých se rekrutují také první obchodníci s drogami, mnohdy ještě studující.

Juliette Lewis – známá americká filmová herečka a zpěvačka

Juliette Lewis – známá americká filmová herečka a zpěvačka

Juliette Lewis – známá americká filmová herečka a zpěvačka
Juliette Lewis – známá americká filmová herečka a zpěvačka

Dlouho se nečekalo a již jako 7letá se postavila před kameru. Působila v maličkých rolích, a přesně od této doby nastal zlom její herecké kariéry. Začali se objevovat celovečerní projekty a Juliette jako ještě malé děcko si tuto práci jen užívala (kdo by si také neužíval po boku takových veličin jako jsou CLINT EASTWOOD, CHEVY CHASE nebo KIM BASINGER).

Narodila se v Los Angeles jako dcera herce Geoffreyho Lewise. Koncem osmdesátých let začala hrát v televizních seriálech a také filmech.

Juliette Lewis americká filmová herečka
Juliette Lewis americká filmová herečka

Juliette Lewis se před kamerou objevuje od svých šesti let a dodnes natočila přes 30 filmů. Jednou z jejích nejvýraznějších rolí je Mallory v Takových normálních zabijácích režiséra Olivera Stonea. V prosinci se v České republice objeví její nový film Rebelka na bruslích, který je režijním debutem Drew Barrymoreové.

Jako herečce se Lewisové podařilo získat nominaci na Oscara a Zlatý glóbus za herecký výkon ve filmu Martina Scorseseho Mys hrůzy, ve kterém si zahrála s Robertem De Nirem, Nickem Noltem a Jessikou Langeovou.

Juliette Lewis – známá americká filmová herečka a zpěvačka
Juliette Lewis – známá americká filmová herečka a zpěvačka

 

Doug E. Fresh – raper

Doug E. Fresh – raper
Doug E. Fresh – raper

Doug E. Fresh – raper

Co je BeatBox?

Je způsob vytváření zvuků, které imitují perkuse, a to pouze ústy, tedy bez použití hudebních nástrojů. Provádí se pomocí cíleného ovládání jazyka, tváří, krčních svalů a kontroly dechu. Tak lze napodobit rytmus a zvuk různých nástrojů.

Imitované nástroje jsou nejčastěji bicí, k nim jsou přidávány další zvuky jako basy, melodie, scratche, různé „hlášky“ a podobně. Beatbox se často definuje také jako tzv. „pátý element“ hip hopu.

V této činnosti se pořádají i soutěže, popřípadě občas bývá složkou některých hip-hopových skladeb, třeba i zcela bez ostatních nástrojů či hudebního doprovodu vůbec.

Mezi nejznámější interprety patří Biz Markie, Rahzel, Killa Kela, Doug E. Fresh a Kenny Muhhamad, Joseph Poolpo.

Doug E. Fresh – raper je lidský beatbox v rapovém světě, a přesto nejlepší ze všech dob, Doug E. Fresh ohromil publikum s dokonalými imitacemi bicích strojů, efektů a hip-hopu. Fresh se narodil v Barbadosu Doug E. Davis a poprvé vystupoval roce 1983 na jednom seriálu pro Spotlight s názvem „Pass the Budda“ s Spoonie Gee a DJ Spivey.

Doug E. Fresh a rap
Doug E. Fresh a rap

Cykloběh za ČR bez drog – ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU

Letos se uskutečnil již patnáctý ročník Cyklo-běhu za Českou republiku bez drog 2017 – největší pravidelné protidrogové kampaně spojené se sportem.

Cílem akce je upozornit na drogovou negramotnost u mládeže a zároveň pomoci se zvýšením celospolečenské aktivity a zodpovědnosti v přístupu k této problematice.

ŘEKNI NE DROGÁM-ŘEKNI ANO ŽIVOTU - Informační kampaň PRAVDA O DROGÁCH
ŘEKNI NE DROGÁM-ŘEKNI ANO ŽIVOTU – Informační kampaň PRAVDA O DROGÁCH

Trasa dvanáctidenního Cyklo-běhu v roce 2017 vedla přes 38 měst Čech a Moravy a celkem čítá 1250 kilometrů. Osmi až desetičlenný tým se v každém městě setkal s představiteli města a mluvil s nimi o problematice drog a jejím řešení v daném městě a jeho okolí.

KAMPAŇ: Řekni ne drogám, řekni ano životu
KAMPAŇ: Řekni ne drogám, řekni ano životu

Města se k akci mohla připojit a v den průjezdu uspořádat vlastní akci k posílení prevence. Firma Porsche Plzeň si uvědomujeme závažnost drogové problematiky a navíc máme rádi sport. Porsche Plzeň na celou akci zapůjčili automobil Škoda Octavia.

Porsche Plzeň podpořilo Cyklo-běh za Českou republiku bez drog 2017
Porsche Plzeň podpořilo Cyklo-běh za Českou republiku bez drog 2017

Sdružení úzce spolupracuje s nadací Foundation for Drug Free World (Nadace pro svět bez drog) z USA, která se zaměřuje na analýzu trendů drogové epidemie jak z USA, tak z dalších zemí celého světa a dále na následné sestavování a výrobu materiálů (brožury, DVD) o drogách, a to především pro náctileté.

Pronájem zařízeného bytu 2+kk, (65m2), Praha 1 – Nové Město , blízko Václavského náměstí

Pronájem zařízeného bytu 2+kk, (65m2), Praha 1 – Nové Město , blízko Václavského náměstí 

Pronájem zařízeného bytu 2+kk, (65m2), Praha 1 - Nové Město , blízko Václavského náměstí
Pronájem zařízeného bytu 2+kk, (65m2), Praha 1 – Nové Město , blízko Václavského náměstí

Nabízíme k pronajmu zařízený byt 2+kk, (65m2). 2. patro, výtah. Byt se nachází ve velice reprezentativní lokalitě Prahy 1, pouze 5 min pešky na Václavské náměstí.

Pronájem zařízeného bytu 2+kk, (65m2), Praha 1 - Nové Město , blízko Václavského náměstí
Pronájem zařízeného bytu 2+kk, (65m2), Praha 1 – Nové Město , blízko Václavského náměstí

Velký obývací pokoj s plně vybavených kuchyňským koutem, ložnice,zimní zahrada, koupelna ( sprcha ), pračka,sušička, samostatné WC, Možnost parkování v garáži za poplatek.

Pronájem zařízeného bytu 2+kk, (65m2), Praha 1 - Nové Město , blízko Václavského náměstí
Pronájem zařízeného bytu 2+kk, (65m2), Praha 1 – Nové Město , blízko Václavského náměstí

Pronájem bytu 3+kk v novostavbě, Praha 5 – Jinonice, Nyklíčkova ulice

Výtah, satelitní příjem, kabelová televize. Rekonstruovaný dům, původní historické prvky skloubené s moderní technologii.

Pronájem zařízeného bytu 2+kk, (65m2), Praha 1 - Nové Město , blízko Václavského náměstí
Pronájem zařízeného bytu 2+kk, (65m2), Praha 1 – Nové Město , blízko Václavského náměstí

Pronájem domu 6+1, 300 m2 Nebušice

Skvělé bydlení v centru Prahy. Vynikající dopravní spojení, metro A+B, Můstek, tramvaje č. 9, 10, 16, 22. Domovní poplatky zahrnuty v nájmu, nájemce si převádí na sebe energie (plyn, voda, elektro) + telefon/internet. K dispozici od poloviny dubna. Možné tajé jako kancelář.

 

Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 62 m2 Praha 8 – Karlín, Rohanské nábřeží River Diamond

Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 62 m2 Praha 8 – Karlín, Rohanské nábřeží River Diamond

Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 62 m2 Praha 8 - Karlín, Rohanské nábřeží River Diamond
Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 62 m2 Praha 8 – Karlín, Rohanské nábřeží River Diamond

Pronájem luxusního zařízeného bytu 2+kk, 62 m2 s krásným výhledem na Vltavu v luxusní rezidenci River Diamond v centru Prahy.

koupelna - Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 62 m2 Praha 8 - Karlín, Rohanské nábřeží River Diamond
koupelna – Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 62 m2 Praha 8 – Karlín, Rohanské nábřeží River Diamond

V ložnici je velká šatní skříň a manželská postel. V obývacím pokoji je sedací souprava, televize, jídelní stůl pro 4 osoby a plně vybavená kuchyňská linka se sporákem, lednicí s mrazákem, myčkou, digestoří a mikrovlnkou.

obývací pokoj - Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 62 m2 Praha 8 - Karlín, Rohanské nábřeží River Diamond
obývací pokoj – Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 62 m2 Praha 8 – Karlín, Rohanské nábřeží River Diamond

V koupelně je vana a automatická pračka. V ceně nájmu je i garážové stání v suterénu domu a sklepní kóje.

Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 62 m2 s garáží Praha 8 - Karlín, Rohanské nábřeží River Diamond
Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 62 m2 s garáží Praha 8 – Karlín, Rohanské nábřeží River Diamond

Nájemník si vedle nájmu a poplatků platí platby za elektřinu. V objektu se nachází 24hodinová recepce a ostraha, zahrada v japonském stylu pro obyvatele komplexu a bezpečné podzemní parkování.

Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 62 m2 Praha 8 - Karlín, Rohanské nábřeží River Diamond
Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 62 m2 Praha 8 – Karlín, Rohanské nábřeží River Diamond

Rychlé internetové připojení od UPC. Nedaleko komplexu je stanice metra Křížíkova a asi 10 minut chůzí je stanice metra. D

Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 62 m2 Praha 8 - Karlín, Rohanské nábřeží River Diamond
Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 62 m2 Praha 8 – Karlín, Rohanské nábřeží River Diamond

ům leží v příjemné lokalitě s výbornou občanskou vybaveností- restaurace, obchody, školy, sportovní stadion, zimní stadion. Skvělé dopravní spojení do všech koutů města- tramvajové zastávky, metro a autobusové nádraží Florenc. V okolí je spousta zeleně, která láká k procházkám, nedaleko je cyklostezka.

 

Isaac Hayes – Klasik černošského soulu, americký zpěvák, hráč na klávesové nástroje, hudební skladatel a herec

Isaac HayesKlasik černošského soulu, americký zpěvák, hráč na klávesové nástroje, hudební skladatel a herec

Mnohé z jeho písní se staly okamžitými hity – za všechny jmenujme skladby Soul Man, Hold On I’m Comin‘, When Something Is Wrong With My Baby a You Don’t Know Like I Know. Měl velký vliv na vývoj hudby ale i na celou černošskou komunitu v USA v 60. a 70. letech.

Klasik černošského soulu – Isaac Hayes
Klasik černošského soulu – Isaac Hayes

Čtyřdisková sbírka obsahuje dříve nevydávané nahrávky jako „Shaft“ outtake „Black Militant’s Place“ a další.

Kariéra soulové legendy Isaac Hayes na deskách vydavatelství Stax, od mladého skladatele k „Black Moses“ a „Shaft“, bude ústředním budem nového alba.

soulová legenda Isaac Hayes na deskách vydavatelství Stax
soulová legenda Isaac Hayes na deskách vydavatelství Stax

Isaac Hayes

Druhý disk se zaměřuje na 20 Hayesových vlastních nahrávek, jako jsou „By the Time I Get to Phoenix“ a „Theme From ‚Shaft“, plus pár rádiových reklam. Třetí disk, „Cover Man“, představuje Hayesovo vydání písní od Burt Bacharach a Hal David, stejně jako dosud nezveřejněný materiál jako studiová verze „Windows of the World“ a nahrávka Hayesova 1972 Chicago koncertu

Po prvním, neúspěšném albu Presenting (1967) se prosadil deskou Hot Buttered Soul (1969). Podobně se daří i albu The Movement (1970). Hayes se zároveň zaměřuje na extravagantní hudbu (především na jevištních show). V r. 1971 dosahuje špičky americké hitparády filmový soundtrack Shaft, stejně jako titulní singl Theme From Shaft. Kromě ohlasu v Anglii mu to vyneslo též dvě ceny Grammy a filmového Oscara.

Isaac Hayes – zpěvák, skladatel, hudebník
Isaac Hayes – zpěvák, skladatel, hudebník

Od 90. let se bývalý „soul man“ rovněž aktivně angažoval na humanitárním poli. V africké Ghaně byl dokonce jmenován „čestným králem“.

Soulová hudba vznikla z afroamerického gospelu. Jejím základem byl spirituálový hymnus s bohatou harmonií a rytmem. Většina umělců získala hudební praxi v kostelích. Soul je hudba, která se vyvinula v USA na přelomu 50. a 60. let minulého století. Mezi nejvýznamnější hvězdy žánru patří Aretha Franklin, Marvin Gaye, Issac Hayes, James Brown, Donny Hathaway, Gladys Knight, Dusty Springfield, Stevie Wonder a spousta dalších. Ze soulu a gospelu vycházela rychlejší forma stylu, zvaná funk.

ÚČEL SDRUŽENÍ ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU JE UMOŽNIT DĚTEM UČINIT INFORMOVANÉ ROZHODNUTÍ NEBRAT DROGY!

ÚČEL SDRUŽENÍ ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU JE UMOŽNIT DĚTEM UČINIT INFORMOVANÉ ROZHODNUTÍ NEBRAT DROGY!

Řekni NE drogám - Řekni ANO životu - brožury o drogách
Řekni NE drogám – Řekni ANO životu – brožury o drogách

Občanské sdružení ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU působí v České republice od roku 2002 a je součástí mezinárodní sítě neziskových organizací zabývajících se protidrogovou prevencí již od roku 1993. Naše sdružení se zaměřuje na poskytování profesionálních a čtivých materiálů, které jsou na realitě náctiletých, na které je zaměřena primární prevence v oblasti zneužívání drog.

Sdružení úzce spolupracuje s nadací Foundation for Drug Free World (Nadace pro svět bez drog) z USA, která se zaměřuje na analýzu trendů drogové epidemie jak z USA, tak z dalších zemí celého světa a dále na následné sestavování a výrobu materiálů (brožury, DVD) o drogách, a to především pro náctileté.

Sdružení se v České republice zabývá pouze primární prevencí (specifickou i nespecifickou).

Problematika marihuany

Ne drogám přednáška ve třídě - ŘEKNI NE DROGÁM, ŘEKNI ANO ŽIVOTU, z.s.
Ne drogám přednáška ve třídě – ŘEKNI NE DROGÁM, ŘEKNI ANO ŽIVOTU, z.s.

Naše sdružení se cíleně již od svého vzniku v ČR věnuje prevenci zneužívání marihuany. Bohužel na tomto poli narážíme na neustálé zlehčování této problematiky ze strany státu i pověřených pracovníků. Neříkáme, že marihuana je ta nejhorší droga. Ale ta nejzrádnější, velmi často vstupní, vedoucí k dalším drogovým závislostem. Je nevyzpytatelná a tělesné a psychické reakce na ni jsou velmi individuální.

Vzhledem k neustálému přešlechťování této drogy se obsah THC (jed způsobující drogové opojení) dramaticky zvýšil a u některých typů marihuany až na 25% ! Naším minimálním cílem je posunout její užívání věkově co nejdále.

Projekt Řekni ne drogám – řekni ano životu, vznikl poprvé ve Francii v polovině 80. let minulého století, jako odpověď na vzestup drog v celé Evropě. A v jeho zrodu stáli členové Scientologické církve. Projekt se stal rychle žádaným a za tu dobu se rozšířil po celém světě, a dnes působí zhruba ve 40 zemích formou neziskových organizací a veřejně prospěšných společností, ve kterých jsou zapojeni místní scientologové, lidé z veřejného života, sportovci, umělci, lidé různých vyznání a další spolupracující organizace.
Projekt Řekni ne drogám – řekni ano životu, vznikl poprvé ve Francii v polovině 80. let minulého století, jako odpověď na vzestup drog v celé Evropě. A v jeho zrodu stáli členové Scientologické církve. Projekt se stal rychle žádaným a za tu dobu se rozšířil po celém světě, a dnes působí zhruba ve 40 zemích formou neziskových organizací a veřejně prospěšných společností, ve kterých jsou zapojeni místní scientologové, lidé z veřejného života, sportovci, umělci, lidé různých vyznání a další spolupracující organizace.

Co je hlavní náplní sdružení ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU, z.s.:

 1. Pořádání odborných přednášek ve školách
 2. Pořádání odborných přednášek pro policii a sociální pracovníky
 3. Distribuce vzdělávacích materiálů – letáků a brožur o drogách
 4. Provozování informačních webů www.rekninedrogam.czwww.drogy.cz
 5. Každoroční organizace protidrogové kampaně Cyklo-běh za Českou republiku bez drog
Pořádání odborných přednášek ve školách

ŘEKNI NE DROGÁM, ŘEKNI ANO ŽIVOTU, z.s. - Pořádání odborných přednášek ve školách
ŘEKNI NE DROGÁM, ŘEKNI ANO ŽIVOTU, z.s. – Pořádání odborných přednášek ve školách

ŘEKNI NE DROGÁM, ŘEKNI ANO ŽIVOTU, z.s. - Pořádání odborných přednášek ve školách
ŘEKNI NE DROGÁM, ŘEKNI ANO ŽIVOTU, z.s. – Pořádání odborných přednášek ve školách

ŘEKNI NE DROGÁM, ŘEKNI ANO ŽIVOTU, z.s.

ÚČEL NAŠEHO SDRUŽENÍ JE UMOŽNIT DĚTEM UČINIT INFORMOVANÉ ROZHODNUTÍ NEBRAT DROGY!
Bezpečné město je sen každého občana města, kde by chtěl žít každý. Kriminalita spojená s drogami, vykradená auta, domy, byty, chaty…narkomani v domech, podchodech a parcích. To vše je způsobeno zneužíváním drog, zejména u mladých lidí, ze kterých se rekrutují také první obchodníci s drogami, mnohdy ještě studující.

Tak jako zloděj, který plánuje a dokoná kriminální čin a je vždy o krok napřed, tak i drogový dealer má náskok a výhodu především u těch, kteří o drogách mnoho neví anebo je podceňují nebo jsou naivní.

Nejvíce se to dotýká našich dětí. Podle průzkumů jsou drogy nejvíce zneužívány právě u věkové kategorie 10 -19 let.

Co se s tím dá dělat?

Od samého počátku vzniku sdružení spolupracujeme s městskými úřady, zejména s manažery prevence. Městům sdružení poskytuje materiály o drogách a taktéž semináře a workshopy na téma drogová problematika.

S mnoha desítkami měst také sdružení spolupracuje v rámci celonárodní protidrogové kampaně s názvem CYKLO-BĚH za Česko bez drog, kterého se každoročně účastní na 40 měst Čech a Moravy. V roce 2016 se konal již 14. ročník. CYKLO-BĚHU za ČR bez drog, který je největší pravidelnou protidrogovou akcí spojenou se sportem, propagující život bez drog v naší zemi.

Sdružení je také realizátorem celoroční kampaně Pravda o drogách.

Také je iniciátorem celonárodní aktivity MĚSTA BEZ DROG.

Cyklo-běh pořádaný sdružením Řekni NE drogám - Řekni ANO životu
Cyklo-běh pořádaný sdružením Řekni NE drogám – Řekni ANO životu

Cyklo-běh pořádaný sdružením Řekni NE drogám – Řekni ANO životu je svým rozsahem a intenzitou největší pravidelnou protidrogovou kampaní spojenou se sportem.

Cyklo-běh tak dává příkladnou naději, že AKTIVNÍ OSVĚTA a VZDĚLÁVÁNÍ O DROGÁCH
Cyklo-běh tak dává příkladnou naději, že AKTIVNÍ OSVĚTA a VZDĚLÁVÁNÍ O DROGÁCH

Tato aktivita chce poukázat na TRÝZNIVOU NEINFORMOVANOST na poli drogové prevence a volá po zvýšení DROGOVÉ GRAMOTNOSTI a osvěty v naší zemi viz statistiky České republiky níže ve zprávě. Nad akcí převzal záštitu Senát Parlamentu ČR.

Slavnostní zahájení 15. ročníku Cyklo-běhu proběhlo v pondělí 12. června 2017 - ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU
Slavnostní zahájení 15. ročníku Cyklo-běhu proběhlo v pondělí 12. června 2017 – ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU

Pravda o drogách - akční balíček
Pravda o drogách – akční balíček
obsahuje tyto příručky:

 • pravda o drogách
 • pravda o zneužívání ritalinu
 • pravda o pervitinu
 • pravda o cracku
 • pravda o inhalantech
 • pravda o lsd
 • pravda o alkoholu
 • pravda o utišujících lécích
 • pravda o extázi
 • pravda o heroinu
 • pravda o zneužívání léků na předpis
 • pravda o kokainu
 • pravda o marihuaně

VÝSLEDKY 15. ROČNÍKU CYKLO-BĚHU ZA ČR BEZ DROG 2017

Cyklo-běh je svým rozsahem a intenzitou největší pravidelnou protidrogovou kampaní spojenou se sportem. Tato aktivita chce poukázat na ZANEDBANÉ VZDĚLÁVÁNÍ na poli drogové prevence a volá po zvýšení DROGOVÉ GRAMOTNOSTI a osvěty v naší zemi. Akci organizuje občanské sdružení ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU.

Výsledky Cyklo-běhu za Českou Republiku bez drog 2017

BĚHEM 10 PRACOVNÍCH DNŮ:

Počet navštívených měst a radnic: 38
Celková délka trasy Cyklo-běhu: 1278 km
Počet lidí, kteří se na Cyklo-běhu osobně podíleli: 36
Počet vyškolených dětí: 9.104 !!!
Počet přednášek pro děti: 202
Počet škol, ve kterých lektoři dodaly přednášky: 76
Počet měst, ve kterých lektoři dodaly přednášky: 47
Počet akcí ve městech, kde jsme rozdávali protidrogové materiály: 38
Počet rozdaných brožurek o drogách dětem ve školách: 31.970
Počet rozdaných brožurek veřejnosti: 45.330
Počet rozdaných letáků ve školách: 7.000
Počet rozdaných letáků veřejnosti: 11.000
Počet rozdaných protidrogových DVD: 65
Celkem rozdaných vzdělávacích materiálů o problematice drog ve školách a na
veřejnosti:
95.300 ks
Tištěná média, které napsala o Cyklo-běhu: 33
Internetová média, která napsala o Cyklo-běhu: 61
Počet televizí, které natočili reportáž: 7
Počet rádií, které natočili reportáž: 2
Skrze Cyklo-běh jsme přímo oslovili: 120.000 lidí
Skrze média a Cyklo-běh jsme oslovili okolo: 3 000 000 lidí
Peloton cyklistů se v rámci akce "Cyklo-běh za Českou republiku bez drog 2015" zastavil i v Čáslavi

V úterý pražská skupina vyrazila do ulic Prahy rozdávat protidrogové brožurky. Řekni NE drogám - Řekni ANO životu
V úterý pražská skupina vyrazila do ulic Prahy rozdávat protidrogové brožurky. Řekni NE drogám – Řekni ANO životu
 V úterý pražská skupina vyrazila do ulic Prahy rozdávat protidrogové brožurky. Celkem se rozdalo 1000ks brožurek s Pravdou o drogách do rukou veřejnosti. Reakce byli moc fajn . Nejvíce od rodičů, které informace o drogách velmi zajímají, aby o tomto tématu mohli hovořit se svými dětmi . Osvěta je prostě důležitá

V úterý pražská skupina vyrazila do ulic Prahy rozdávat protidrogové brožurky. Řekni NE drogám - Řekni ANO životu
V úterý pražská skupina vyrazila do ulic Prahy rozdávat protidrogové brožurky. Řekni NE drogám – Řekni ANO životu

V úterý pražská skupina vyrazila do ulic Prahy rozdávat protidrogové brožurky. Řekni NE drogám - Řekni ANO životu
V úterý pražská skupina vyrazila do ulic Prahy rozdávat protidrogové brožurky. Řekni NE drogám – Řekni ANO životu

Plně si uvědomujeme těžkou roli policistů při zvládání následků drog, kdy kriminalita a násilí jde ruku v ruce s drogami a jejich zneužíváním.

Vidíme jejich snahy sekat chapadla drogové chobotnici, která se nám rozrůstá do našich rodin a domovů také díky internetu a moderním komunikačním technologiím.

Proto již od roku 2004 spolupracuje sdružení s policií, a to zejména s Městskými policiemi, kterým poskytuje materiály o drogách a taktéž semináře a workshopy na téma drogová problematika.