Rozvoj integrovaného nakládání s městským odpadem

Rozvoj integrovaného nakládání s městským odpadem
Rozvoj integrovaného nakládání s městským odpadem

Populace velkých měst v rozvojových a rozvíjejících se zemích rychle roste, mění se chování spotřebitelů – a tím rostou i problémy s odpady. Dnes se na celém světě každý rok vyprodukují zhruba dvě miliardy tun komunálního odpadu. Jen ve městech se do roku 2025 očekává zdvojnásobení množství odpadu z 1,3 na 2,6 miliardy tun ročně.

Nakládání s odpady je nejméně rozvinutá městská služba v mnoha zemích. Často chybí know-how, jasné odpovědnosti a dostatečné financování. Městské správy čelí výzvě dalšího rozvoje nakládání s odpady a recyklací, aby zajistily zdravé životní prostředí pro své občany a lépe využívaly ekonomický potenciál recyklace odpadu.

Nová městská agenda

„Nová městská agenda“ přijatá Organizací spojených národů v říjnu 2016 požaduje univerzální přístup k nakládání s odpady šetrnému k životnímu prostředí ve městech. To vyžaduje rozsáhlé investice do udržitelné infrastruktury a podporu subjektů s rozhodovací pravomocí ve městech.

Aby bylo možné vyvinout integrovaný systém nakládání s městským odpadem, je třeba společně řešit technické, právní a institucionální otázky. Pouze tímto způsobem lze využít potenciál ochrany životního prostředí a klimatu, jakož i vytváření pracovních míst a tréninkových pozic.

Je důležité zajistit, aby do hodnotového řetězce bylo zahrnuto mnoho sběratelů odpadu, kteří dříve pracovali mimo formální pracovní vztahy. Pouze tak se mohou zlepšit jejich pracovní a životní podmínky.

Německé angažmá

Federální ministerstvo pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (BMZ) podporuje své partnerské země při vývoji koncepcí nakládání s odpady, školení odborníků a při monitorování sběru, recyklace a likvidace odpadu. Rovněž je podporováno zvyšování povědomí mezi obyvatelstvem.

Za účelem zvýšení míry recyklace se vyvíjejí přizpůsobená řešení pro tříděný sběr recyklovatelných materiálů a organického odpadu. BMZ navíc podporuje partnery při financování nakládání s odpady způsobem pokrývajícím náklady, například dalším vývojem modelů poplatků nebo zavedením systémů zpětného odběru a uložení.

Podporují se vhodné finanční nástroje k vytvoření vhodné infrastruktury pro sběr, recyklaci a likvidaci odpadu. Berou se v úvahu interakce s jinými odvětvími, například ochrana podzemních vod při plánování skládek.